Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (izņemot laboratoriskos izmeklējumus).

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi, (skaits)

415

427

415

415

415

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem, (skaits)

9 129 556

15 081 917

9 813 392

9 129 556

9 129 556

Ambulatorie izmeklējumi (valsts apmaksātie pakalpojumi) (skaits) 28

1 982 656

1 942 392

2 364 234

2 153 313

2 153 313

Gultas dienas dienas stacionārā (skaits)

566 533

539 502

579 111

473 362

473 362

Nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā29

ES un EEZ dalībvalstu pieprasījumi (rēķini) par LR sociāli apdrošinātām personām, (skaits)

9 327

13 150

9 000

9 000

9 000

28 Izmeklējumu skaits pakalpojumu veidos - Rentgenoloģija, Kodolmagnētiskās rezonanse, Datortomogrāfija, Ultrasono­grāfija, Radionuklīdā diagnostika, Osteodensitometrija, Sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, Endoskopija, Neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, Doplerogrāfija, Mammogrāfija un Medicīniskā apaugļošana

29 Rādītājs ar 2019.gadu pārcelts no apakšprogrammas 33.19.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)”, jo tika veikta finansējuma pārdale

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada  plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

171 812 472

157 907 996

225 528 291

175 809 329

175 862 930

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-13 904 476

67 620 295

-49 718 962

53 601

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

8,1

42,8

-22,0

0,03

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

17 220 373

84 840 668

67 620 295

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

50 228 367

50 228 367

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatoro izmeklējumu un terapijas pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.1.apakšpunktam

-

15 770 911

15 770 911

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatoro speciālistu pakalpojumu pieejamību (t.sk. invaliditātes novēršanas pasākumi), pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.2.apakšpunktam

-

8 613 724

8 613 724

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu dienas stacionārā sniegto pakalpojumu pieejamību (t.sk. kataraktas operācijas), pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.3.apakšpunktam

-

12 202 377

12 202 377

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatorās rehabilitācijas pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.4.apakšpunktam

-

1 117 980

1 117 980

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ambulatorās konsultācijas un izmeklējumus pirms un pēc aknu transplantācijas, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.5.apakšpunktam

-

7 301

7 301

Palielināti izdevumi, lai turpinātu sniegt diabēta pacientiem apmācības un izveidotu papildus diabēta apmācības kabinetus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.1.2.6.apakšpunktam

-

225 768

225 768

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu onkoloģisko slimību primārās diagnostikas algoritmu ieviešanu izmeklējumiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.1.apakšpunktam

-

1 499 520

1 499 520

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu speciālistu konsultāciju izmaksu pieaugumu, kas saistīts ar onkoloģisko pacientu plūsmu virzīšanu uz noteiktām ārstniecības iestādēm atbilstoši noteiktiem algoritmiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.2.apakšpunktam

-

650 320

650 320

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu specializētās ārstniecības iestādēs onkoloģisko slimību diagnostikas izmeklējumus atbilstoši algoritmiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.3.apakšpunktam

-

2 332 540

2 332 540

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu skaita un prognozēto ambulatorās ārstēšanas izmaksu pieaugumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.4.apakšpunktam

-

1 177 895

1 177 895

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pozitronu emisijas tomogrāfiju/datortomogrāfiju (PET/DT) onkoloģiskiem pacientiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.3.5.apakšpunktam

-

558 842

558 842

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu laboratorisko izmeklējumu veikšanu PVA praksē, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.1.apakšpunktam

-

79 324

79 324

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas algoritmu uzlabošanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.2.apakšpunktam

-

894 226

894 226

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pēc sirds un asinsvadu slimību sekundārās diagnostikas un izmeklēšanas laboratorisko pakalpojumu veikšanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.3.3.apakšpunktam

-

340 494

340 494

Palielināti izdevumi, lai piesaistītu papildus speciālistus pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

2 681 281

2 681 281

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pediatra kā tiešās pieejamības speciālista palīdzības pieejamību VSIA “Bērnu klīniskajā universitātes slimnīca” un III un IV līmeņa slimnīcās, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

573 534

573 534

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu algologa pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.1.2.3.apakšpunktam un 7.punktam

-

191 603

191 603

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu HIV līdzestības kabineta izveidi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.3.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

21 465

21 465

Palielināti izdevumi, lai attīstītu psihiatra komandas darbu, uzlabojot pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

759 761

759 761

Palielināti izdevumi, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību stacionārajā psihiatriskajā veselības aprūpē, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

445 907

445 907

Palielināti izdevumi, lai izveidotu jauniešu garīgās veselības sekundārās profilakses programmu garastāvokļa un uzvedības traucējumu novēršanai un seku mazināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.3.3.apakšpunktam un 7.punktam

-

83 594

83 594

Citas izmaiņas

17 220 373

34 612 301

17 391 928

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.3.apakšpunktam

-

15 660 140

15 660 140

Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām  atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.3.apakšpunktam

-

14 011 086

14 011 086

Darba samaksas nodrošināšanai pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.3.apakšpunktam

-

3 144 169

3 144 169

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

17 220 373

1 796 906

15 423 467

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.02.00 “Sporta medicīnas nodrošināšana”, lai VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” nodrošinātu no Valsts sporta medicīnas centra pārņemtās jomas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumam Nr.227

-

724 578

724 578

Palielināti izdevumi jauna vienota kabineta izveidei VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

10 537

10 537

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu speciālā ārstnieciskā uztura iegādi  pacientu grupai ar smagu olbaltumvielu nepanesību un izteiktu malabsorbcijas sindromu, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 „Reto slimību medikamentozā ārstēšana bērniem”

-

185 350

185 350

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu reto slimību ārstēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 29.maija noteikumiem Nr.311, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

42 462

42 462

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem”

-

833 979

833 979

Samazināti izdevumi (ietaupījums no diagnostikas pakalpojumiem), pārdalot finansējumu uz apakšprogrammām - 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana  ambulatorajā aprūpē”  57 591 euro apmērā un  33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” 2 551 029 euro apmērā 

2 608 620

-

-2 608 620

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu finansējumu pakalpojumiem un manipulācijām, kas tiek pārcelti no dienas stacionāra uz stacionāro sadaļu

8 574 774

-

-8 574 774

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.15.00 „Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana  ambulatorajā aprūpē”, lai nodrošinātu laboratoriskos pakalpojumus

2 299 847

-

-2 299 847

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 02.04.00 “Rezidentu apmācība”, lai nodrošinātu rezidentu apmācību saistībā ar plūsmas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam

2 972 542

-

-2 972 542

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, lai nodrošinātu neonatologu brigādes aprīkojuma iegādi, datortehnikas nomaiņu neatliekamās medicīniskās palīdzības punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, droša e-paraksta ieviešanu Elektroniskās Izsaukuma kartes parakstīšanai, medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanu un elpošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo ierīču iegādi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam

680 075

-

-680 075

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2018.gada 3.maija noteikumu Nr.261 “Veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas un atmaksāšanas kārtība” īstenošanu

84 515

-

-84 515