Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (izņemot laboratoriskos izmeklējumus).

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi (skaits)

427

427

402

402

402

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

9 596 857

9 939 088

9 939 088

9 939 088

9 939 088

Ambulatorie izmeklējumi (valsts apmaksātie pakalpojumi) (skaits) 1

 2 207 662

2 298 336

2 298 336

2 298 336

2 298 336

Gultas dienas dienas stacionārā (skaits)

564 133

585 898

585 898

585 898

585 898

Nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā2

ES un EEZ dalībvalstu pieprasījumi (rēķini) par LR sociāli apdrošinātām personām (skaits)

12 081

12 000

12 000

12 000

12 000

Piezīmes.
1 Izmeklējumu skaits pakalpojumu veidos - rentgenoloģija, kodolmagnētiskās rezonanse, datortomogrāfija, ultrasono­grāfija, radionuklīdā diagnostika, osteodensitometrija, sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, endoskopija, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, doplerogrāfija, mammogrāfija un medicīniskā apaugļošana.
2 Rādītājs ar 2019. gadu pārcelts no apakšprogrammas 33.19.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)”, jo tika veikta finansējuma pārdale.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

224 012 592

235 170 818

272 237 629

272 389 794

272 407 997

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

11 158 226

37 066 811

152 165

18 203

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5,0

15,8

0,06

0,007

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

6 931 117

43 997 928

37 066 811

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

41 032 905

41 032 905

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

40 437 561

 

40 437 561

 

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” ietvaros nodrošinātu pacientu līdzmaksājumu kompensāciju par sekundarās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

51 245

51 245

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” ietvaros nodrošinātu onkoloģisko pacientu diagnostiku (šķidruma citoloģijas diagnostiskās metodes pielietošana dzemdes kakla vēža skrīningā un biomarķieru (gēnu mutāciju) noteikšana pacientiem ar metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi) (no akcīzes un PVN nodokļu papildus ieņēmumiem) atbilstoši priekšlikumam Nr.117 un Nr.90  2.lasījumam

 

544 099

544 099

Citas izmaiņas

6 931 117

2 965 023

 - 3 966 094

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.135 un Nr.90 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam

5 157 675

 

-

 

-5 157 675

 

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 773 442

2 965 023

1 191 581

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”, lai nodrošinātu kolorektālā vēža skrīningu, kura darbības pamatā ir imūnķīmijas metode (FIT metode), īstenojot pasākumu caur ģimenes ārstu praksēm

 96 985

-

-96 985

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.15.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”, lai nodrošinātu operācijas un biopsijas materiālā fluorescences in situ hibridizācijas izmeklējumus mutāciju noteikšanai (mutāciju noteikšana audzēju šūnās), jo minētā manipulācija iekļauta līgumā par ambulatoro laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanu

88 724

-

-88 724

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”, lai nodrošinātu vecmāšu kabinetu izveidi un fiksētu maksājumu par vecmāšu kabineta darbību

118 344

-

-118 344

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 02.04.00 “Rezidentu apmācība”, lai nodrošinātu rezidentu darba samaksas pieaugumu 20% apmērā

1 333 583

-

-1 333 583

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”, lai nodrošinātu profilaktisko izmeklējumu “Glikozes līmeņa noteikšanai venozo asiņu plazmai”

-

156 733

156 733

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”, lai segtu izdevumu pieaugumu saistībā ar pacientu līdzmaksājuma cenas izmaiņām

-

671 467

671 467

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai nodrošinātu pārējā ambulatorā veselības aprūpē strādājošo ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu

-

1 692 357

1 692 357

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai ambulatori veiktu jaundzimušo skrīningu mājdzemdībās dzimušajiem bērniem, kā arī jaundzimušajiem, kuriem jāveic atkārtots skrīnings, gadījumos, ja skrīninga analīzes ir izmainītas jeb rodas aizdomas par kādu no slimībām

-

25 776

25 776

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanastacionārās ārstniecības iestādēs”, lai VSIA “Piejūras slimnīca” nodrošinātu psihiatriskos sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus bērniem dienas stacionārā

-

169 438

169 438

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.04.00 “Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde”, lai izveidotu enterālās un parenterālās barošanas kabinetu (MK 14.07.2020. sēdes prot. Nr.44 40.§ 4.1.apakšpunkts)

-

33 871

33 871

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību ārstēšana”, lai uzlabotu ārstēšanas procesu bērniem ar diagnozi epidermolysis bullosa (MK 14.07.2020. sēdes prot. Nr.44 40.§ 4.2.apakšpunkts)

-

25 974

25 974

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pacientu iemaksu kompensācijas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” (MK 16.10.2018. sēdes prot. Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunkts)

-

185 493

185 493

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pacientu iemaksu kompensācijas sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”(MK 16.10.2018. sēdes prot. Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunkts)

-

3 914

3 914

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”, lai īstenotu elpošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo ierīču iegādi (MK 16.10.2018. sēdes prot. Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunkts)

135 806

 

-135 806