Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu (izņemot laboratoriskos izmeklējumus).

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” noteiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem ārstniecības iestādēm, kuras ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta ambulatorā veselības aprūpe

Ārstniecības iestādes (līgumi) sekundārajā ambulatorajā veselības aprūpē (bez ģimenes ārstu praksēm), kurās no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina sekundāro ambulatoro veselības aprūpi (skaits)

402

402

412

412

412

Ambulatorie apmeklējumi pie sekundārās ambulatorās aprūpes speciālistiem (skaits)

9 365 030

9 939 088

9 939 088

9 939 088

9 939 088

Ambulatorie izmeklējumi (valsts apmaksātie pakalpojumi) (skaits) 1

1 924 935

2 298 336

2 298 336

2 298 336

2 298 336

Gultas dienas dienas stacionārā (skaits)

473 021

585 898

585 898

585 898

585 898

Nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā

ES un EEZ dalībvalstu pieprasījumi (rēķini) par LR sociāli apdrošinātām personām (skaits)

12 239

12 000

12 000

12 000

12 000

Piezīmes.

1 Izmeklējumu skaits pakalpojumu veidos – rentgenoloģija, kodolmagnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, ultrasonogrāfija, radionuklīdā diagnostika, osteodensitometrija, sirds asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi, endoskopija, neiroelektrofizioloģiskie funkcionālie izmeklējumi, doplerogrāfija, mammogrāfija un medicīniskā apaugļošana.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

232 622 146

272 237 629

296 892 662

297 039 205

297 189 331

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

39 615 483

24 655 033

146 543

150 126

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

17,0

9,1

0,05

0,05

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā 410 115 25 065 148 24 655 033
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 24 429 595 24 429 595
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Veselības pakalpojumu palielināšana (t.sk. retās slimības u.c.)” ietvaros nodrošinātu kohleāro implantu ārējas daļas nomaiņu un ārējas daļas pārbaudi un noskaņošanu pacientiem virs 18 gadiem reizi 8 gados (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 392 787 392 787
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Līdzmaksājuma kompensācija personām ar 2. grupas invaliditāti (Veselības aprūpes finansēšanas likuma normas ar 01.01.2022.)” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 2 215 289 2 215 289
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 8 082 927 8 082 927
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Bērniem ar autiskā spektra traucējumiem apmaksātu pakalpojumu nodrošināšana un epidurālās anestēzijas pieejamības dzemdību procesā nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojuma ieviešanu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 846 682 846 682
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Pasākumi, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 4 609 858 4 609 858
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Paliatīvas aprūpes nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 287 613 287 613
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Valsts apmaksātās medicīniskās apaugļošanas programmas paplašināšana/Pirmsdzemdību, dzemdību un pēcdzemdību aprūpes monitoringa sistēmas izveide, bērna aprūpes pakalpojumu groza un apmaksas nosacījumu pārskatīšana” ietvaros paplašinātu valsts finansētās neauglības ārstēšanas programmas tvērumu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 409 060 409 060
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS” ietvaros sniegtu onkoloģiskiem pacientiem kvalitatīvu ambulatoro veselības aprūpi, pēc iespējas novēršot pacientu veselības stāvokļa pasliktināšanos, darbspēju samazināšanos un invaliditātes iestāšanos (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 7 585 379 7 585 379
Citas izmaiņas 410 115 635 553 225 438
Izdevumu samazinājums 2021. gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” īstenošanai - pacientu līdzmaksājumu kompensāciju nodrošinātai par sekundarās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, jo 2022. gadam plānotais finansējuma apmērs samazinās (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3. punkts) 7 158 - -7 158
Palielināti izdevumi, lai 2021. gada prioritārā pasākuma “Vēža skrīninga uzlabošana un medikamentu pieejamība onkoloģiskiem pacientiem” ietvaros nodrošinātu onkoloģisko pacientu diagnostiku (šķidruma citoloģijas diagnostiskās metodes pielietošana dzemdes kakla vēža skrīningā un biomarķieru (gēnu mutāciju) noteikšana pacientiem ar metastātisku nesīkšūnu plaušu vēzi) (no akcīzes un PVN nodokļu papildus ieņēmumiem) atbilstoši priekšlikumam Nr.117 un Nr.90  likuma “Par valsts budžetu 2021. gadam” un likuma “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam” 2. lasījumam - 159 323 159 323
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) 402 957 476 230 73 273
Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”, lai nodrošinātu onkoloģisko pacientu psihoemocionālā atbalsta kabineta SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” darbību (MK 17.12.2020. noteikumu Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” anotācijā iekļautā informācija) - 162 553 162 553
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai nodrošinātu pakalpojumu “Endovaskulārā trombektomija (MK 17.12.2020. noteikumu Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” anotācijā iekļautā informācija) 402 957 - -402 957
Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanastacionārās ārstniecības iestādēs”, lai VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumus dienas stacionārā - 98 485 98 485
Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu jaunu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu “Stereotakses mammogrāfija” (MK 06.07.2021. Nr.57 63 1.§ 2.1. apakšpunkts) - 215 192 215 192