Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

228 944

231 114

226 000

226 000

226 000

Vidējais ārstēšanās ilgums (gultas dienu skaits uz vienu pacientu)

8

8,2

8,1

8,1

8,1

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi, (skaits)

31

31

36

36

36

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

224 208 865

266 334 055

289053 878

288 492 444

288 492 444

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

42125 190

22719 823

-561 434

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

18,8

8,5

-0,2

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

12806042

35525 865

22719 823

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

19176 326

19176 326

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

18614 892

18614 892

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.136 un Nr.91 2.lasījumam

-

561 434

561 434

Vienreizēji pasākumi

12806 042

-

-12806 042

Samazināti izdevumi angiogrāfu iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.1.apakšpunktam un 7.punktam

1900 000

-

-1900 000

Samazināti izdevumi sirds un plaušu sistēmas iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.2.apakšpunktam un 7.punktam

266 200

-

-266 200

Samazināti izdevumi mākslīgās asinsrites iekārtas iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.3.apakšpunktam un 7.punktam

615 000

-

-615 000

Samazināti izdevumi ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmas iegādei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.4.apakšpunktam un 7.punktam

160 000

-

-160 000

Samazināti izdevumi V līmeņa ārstniecības iestāžu gultas dienas tarifu pārskatīšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.1.apakšpunktam un 7.punktam

2837 994

-

-2387 994

Samazināti izdevumi neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļā SIA “Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīca” papildus 9 speciālistu dežūrām, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.2.apakšpunktam un 7.punktam

1206 568

-

-1206 568

Samazināti izdevumi I un II līmeņa, kā arī trīs specializēto ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļu pakalpojumu pieejamībai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.3.apakšpunktam un 7.punktam

2204 819

-

-2204 819

Samazināti izdevumi nemedikamentozās ārstēšanas iespēju stacionārā uzlabošanai, piesaistot papildus speciālistus, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.4.1.apakšpunktam un 7.punktam

3158 322

-

-3158 322

Samazināti izdevumi observācijas gultu pie psihoneiroloģiskajām slimnīcām izveidošanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.4.2.apakšpunktam un 7.punktam

67 502

-

-67 502

Samazināti izdevumi neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļā papildus neonatologa dežūrām 3 reģionālajās iestādēs, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.4.apakšpunktam un 7.punktam

389 637

-

-389 637

Citas izmaiņas

-

16 349 539

16349 539

Palielināti izdevumi, lai V līmeņa ārstniecības iestādēs pārskatītu gultas dienas tarifu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.7.1.apakšpunktam

-

3783 999

3783 999

Palielināti izdevumi, lai neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļā SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” nodrošinātu papildus deviņu speciālistu dežūras, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.7.2.apakšpunktam

-

1923 930

1923 930

Palielināti izdevumi, lai uzlabotu I un II līmeņa, kā arī trīs specializēto ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās nodrošināto pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.7.3.apakšpunktam

-

2397 619

2397 619

Palielināti izdevumi, lai neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļā nodrošinātu papildus neonatologa dežūras trīs reģionālajās iestādēs, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.7.4.apakšpunktam

-

624 573

624 573

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu nemedikamentozās ārstēšanas iespējas stacionārā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.7.5.apakšpunktam

-

4495 625

4495 625

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu observācijas gultas psihoneiroloģiskajās slimnīcās, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.7.6.apakšpunktam

-

90 003

90 003

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2018.gada 15.maija sprieduma lietā Nr.2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam” izpildi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.56 46.§ 2.punktam

-

3 030 067

3030 067

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas palielināšanu pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.4.apakšpunktam

-

3 723

3 723

 

Finansēšana 2020.gada projektā, euro

Pasākums

2020. gada plāns

Finansēšana – kopā

-11 903 190

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

-11 903 190

Finansējums no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2020.gadam, lai palielinātu pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” līdz 11 903190 euro apmērā, - zaudējumu, kas radušies nodrošinot valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, segšanai atbilstoši Minisru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes protokola Nr.42 34.§ 26.punktam

-11903 190