Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

234 240

248 000

231 114

231 114

231 114

Vidējais ārstēšanās ilgums (gultas dienu skaits uz vienu pacientu)

9,5

8,5

8,2

8,2

8,2

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi, (skaits)

32

32

31

31

31

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada     plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

163 767 457

177 550 427

266 334 055

256 561 803

256 561 803

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

13 782 970

88 783 628

-9 772 252

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

8,4

50,0

-3,7

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

230 707

89 014 335

88 783 628

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

12 806 042

12 806 042

Palielināti izdevumi, lai iegādātos angiogrāfu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

1 900 000

1 900 000

Palielināti izdevumi, lai iegādātos sirds un plaušu sistēmu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

266 200

266 200

Palielināti izdevumi, lai iegādātos mākslīgās asinsrites iekārtu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.3.apakšpunktam un 7.punktam

-

615 000

615 000

Palielināti izdevumi, lai iegādātos ekstrakorporālās oksigenācijas sistēmu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.5.4.apakšpunktam un 7.punktam

-

160 000

160 000

Palielināti izdevumi, lai V līmeņa ārstniecības iestādēs pārskatītu gultas dienas tarifu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

2 837 994

2 387 994

Palielināti izdevumi, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā SIA "Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīca" nodrošinātu papildus 9 speciālistu dežūras, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

1 206 568

1 206 568

Palielināti izdevumi, lai uzlabotu I un II līmeņa, kā arī trīs specializētajās ārstniecības iestādēs nodrošinātu uzņemšanas nodaļā pakalpojumu pieejamību, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.3.apakšpunktam un 7.punktam

-

2 204 819

2 204 819

Palielināti izdevumi, lai uzlabotu nemedikamentozās ārstēšanas iespējas stacionārā, piesaistot papildus speciālistus, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.4.1.apakšpunktam un 7.punktam

-

3 158 322

3 158 322

Palielināti izdevumi, lai izveidotu observācijas gultas pie psihoneiroloģiskajām slimnīcām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.8.4.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

67 502

67 502

Palielināti izdevumi, lai neatliekamās palīdzības, uzņemšanas nodaļā nodrošinātu papildus neonatologa dežūras 3 reģionālajās iestādēs, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.6.1.4.apakšpunktam un 7.punktam

-

389 637

389 637

Citas izmaiņas

230 707

76 208 293

75 977 586

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.1.4.apakšpunktam

-

32 507 039

32 507 039

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2018.gada 15.maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam” izpildi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra sēdes protokola Nr.56 46.§ 2.punktam

-

4 542 338

4 542 338

Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.1.4.apakšpunktam

-

23 316 148

23 316 148

Darba samaksas palielināšanai pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.4.apakšpunktam

-

3 320 800

3 320 800

Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām, kas sniedz valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.5.1.apakšpunktam

-

1 511 575

1 511 575

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

230 707

11 010 393

10 779 686

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu izmaiņas slimnīcu neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļu darbā, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

2 551 029

 2 551 029

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ginekologu, dzemdību speciālistu un pediatru, neonatologu SIA "Kuldīgas slimnīcā", SIA "Preiļu slimnīcā", SIA "Cēsu klīnikā" izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

1 039 032

1 039 032

Palielināti izdevumi, lai atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”379.2.punktam apmaksātu aprēķināto DRG grupu kompensācijas maksājumus, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

7 420 332

7 420 332

Samazināti izdevumi, veicot pārdali uz apakšprogrammu 33.19.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem”, lai saņemtos maksājumus no citām ES dalībvalstīm par to sistēmās apdrošinātajām personām Latvijā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem uzskaitītu vienas apakšprogrammas ietvaros (vienlaikus pārdalot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citus pašu ieņēmumus)

230 707

-

-230 707

 

Finansēšana 2019. gada plānā, euro

Pasākums

2019. gada plāns

Finansēšana – kopā

-8 650 443

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

-8 650 443

Finansējums no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2019.gadam, lai palielinātu pamatkapitālu ar finanšu ieguldījumu VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” līdz 2 750 443 euro un SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līdz 5 900 000 euro - zaudējumu, kas radušies nodrošinot  valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, segšanai atbilstoši Minisru kabineta 2019.gada 8.februāra sēdes protokola  Nr.6 1.§ 24.punktam

-8 650 443