Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu apmaksu stacionārajās ārstniecības iestādēs.

Galvenās aktivitātes:

apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto neatliekamās palīdzības pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Neatliekamās hospitalizācijas (skaits)

218 073

226 000

226 000

226 000

226 000

Vidējais ārstēšanās ilgums (gultas dienu skaits uz vienu pacientu)

8,1

8,1

8,1

8,1

8,1

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz neatliekamo stacionāro aprūpi (skaits)

36

36

36

36

36

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

267 970 677

289 053 878

349 524 730

336 545 036

336 513 293

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

21 083 201

60 470 852

-12 979 694

-31 743

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

7,9

20,9

-3,7

-0,01

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 730 872

63 201 724

60 470 852

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

49 810 861

49 810 861

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

49 571 524

 

49 571 524

 

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” ietvaros nodrošinātu pacientu līdzmaksājumu kompensāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu stacionārās ārstniecības iestādēs (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

239 337

239 337

 

Vienreizēji pasākumi

-

12 946 263

12 946 263

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)

-

1 435 831

1 435 831

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA “Vidzemes slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)

-

2 810 108

2 810 108

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)

-

2 900 108

2 900 108

Palielināti izdevumi, lai nodošinātu SIA “Rēzeknes slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021.gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)

-

2 900 108

2 900 108

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” intensīvās terapijas nodaļas paplašināšanu, izolācijas boksu izveidi pacientu plūsmu nodalīšanai - Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2021. gadam (MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)

-

2 900 108

2 900 108

Citas izmaiņas

2 730 872

 444 600

 - 2 286 272

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai, atbilstoši priekšlikumam Nr.136 un Nr.91 likumprojekta “Par valsts budžeta 2020. gadam” 2.lasījumam

561 434

 

-

 

-561 434

 

 Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 169 438

444 600

-1 724 838

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumunodrošināšana”, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu

-

444 600

444 600

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 „Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai VSIA “Piejūras slimnīca” nodrošinātu psihiatriskos sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus bērniem dienas stacionārā

169 438

-

-169 438

Samazināti izdevumi, pārdalot plānoto ekonomiju stacionārā veselības aprūpē (neatliekamajiem pasākumiem) izpildei līguma ietvaros (pēc 2020. gada divu mēnešu izpildes) uz apakšprogrammām 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (1 692 357 euro apmērā) un 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”(307 643 euro apmērā)

2 000 000

-

-2 000 000

Finansēšana 2021. gada plānā (eiro)

Pasākums

2021. gada plāns

Finansēšana – kopā

-35 232 906

t. sk.:

Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā

-35 232 906

Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, tai skaitā VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” A2 korpusa pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai, 15., 32. un 109.korpusu renovācijai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ambulatorā korpusa ar uzņemšanu un observācijas nodaļas būvniecībai un pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” pakalpojumu pieejamības uzlabošanai un VSIA “Slimnīca “Ģintermuiža”” stacionārās uzņemšanas nodaļas pārbūvei atbilstoši MK 02.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punktam, finansējumu no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2021. gadam novirzot pamatkapitāla ar finanšu ieguldījumu palielināšanai

-35 232 906