Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus (skaits)

39

40

41

41

41

Plānveida hospitalizācijas (skaits)

91 181

96 835

96 835

96 835

96 835

Vidējais  ārstēšanas ilgums uz vienu plānveida pacientu (gultasdienu skaits)

8,6

9

9

9

9

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

159 715 419

157 939 363

183 937 585

183 923 058

183 909 264

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-1 776 056

25 998 222

-14 527

-13 794

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

- 1,1

16,5

-0,01

-0,01

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

527 376

26 525 597

25 998 222

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

26 149 955

26 149 955

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošan (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

26 045 957

 

26 045 957

 

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” ietvaros nodrošinātu pacientu līdzmaksājumu kompensāciju par plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu stacionārās ārstniecības iestādēs (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

103 998

103 998

 

Citas izmaiņas

527 376

375 643

-151 733

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

527 376

375 643

-151 733

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai nodrošinātu jaundzimušo skrīningu

444 600

-

-444 600

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai ambulatori veiktu jaundzimušo skrīningu mājdzemdībās dzimušajiem bērniem, kā arī jaundzimušajiem, kuriem jāveic atkārtots skrīnings, gadījumos, ja skrīninga analīzes ir izmainītas jeb rodas aizdomas par kādu no slimībām

25 776

-

-25 776

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanastacionārās ārstniecības iestādēs”, lai nodrošinātu plānveida stacionārā veselības aprūpē strādājošo ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu

-

307 643

307 643

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” 57 000 euro apmērā, lai daļēji nodrošinātu īpašas programmas izveidi pieaugušo reto slimību medikamentozai ārstēšanai, kompensējamos medikamentus pēc plaušu transplantācijas un kompensējamos medikamentus bērniem 

57 000

-

-57 000

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.12.00 “Reto slimību ārtsēšana”, lai nodrošinātu plānveida stacionāros pakalpojumus atbilstoši plānotajam hospitalizāciju skaitam

-

68 000

68 000