Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt plānveida stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa stacionārajām ārstniecības iestādēm atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas. Kā arī tiek nodrošināta norēķinu veikšana ar ES un EEZ dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība

Stacionārās ārstniecības iestādes (līgumi), kurās sniedz plānveida stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus (skaits)

40

41

39

39

39

Plānveida hospitalizācijas (skaits)

80 947

96 835

94 000

92 000

90 000

Vidējais  ārstēšanas ilgums uz vienu plānveida pacientu gultasdienās (skaits)

7

9

9

9

9

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

157 600 176

183 937 585

196 462 401

196 448 687

196 449 024

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

26 337 409

12 524 816

-13 714

-337

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

16,7

6,8

-0,01

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā 1 309 996 13 834 812 12 524 816
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 13 834 812 13 834 812
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Ierīču insulīna pastāvīgai ievadīšanai bērniem nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 428 010 428 010
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Līdzmaksājuma kompensācija personām ar 2. grupas invaliditāti (Veselības aprūpes finansēšanas likuma normas ar 01.01.2022.)” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 3 890 544 3 890 544
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 4 728 885 4 728 885
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Paliatīvas aprūpes nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 3 069 380 3 069 380
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošana, tai skaitā aprīkojums BKUS, RAKUS, PSKUS” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 1 717 993 1 717 993
Citas izmaiņas 1 309 996 - -1 309 996
Samazināti izdevumi 2021.gada prioritārā pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” apakšpasākuma “Veselības aprūpes pakalpojumu (pacientu līdzmaksājumu kompensācija, ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu iegādes izdevumu kompensācija) nodrošināšana trūcīgām pilngadīgām personām saistībā ar trūcīgas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu” īstenošanai -  pacientu līdzmaksājumu kompensāciju nodrošināšanai par plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu stacionārās ārstniecības iestādēs, jo 2022.gadam plānotais finansējuma apmērs samazinās (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts) 14 527 - -14 527
Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) 1 295 469 - -1 295 469
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai nodrošinātu fiksēto piemaksu par observāciju līdz 24 stundām saistībā ar pacientu skaita pieaugumu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (MK 17.12.2020. noteikumu Nr.816 “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”” anotācijā iekļautā informācija) 299 283 - -299 283
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai nodrošinātu fiksēto piemaksu par observāciju līdz 24 stundām saistībā ar pacientu skaita pieaugumu SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (MK 06.07.2021. Nr.57 63 1.§ 2.2. apakšpunkts) 780 994 - -780 994
Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu jaunu ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu “Stereotakses mammogrāfija”(MK 06.07.2021. Nr.57 63 1.§ 2.1. apakšpunkts) 215 192 - -215 192