Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt no Krievijas Federācijas līdzekļiem kompensējamos veselības aprūpes  budžeta izdevumus par Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpi.

Galvenās aktivitātes:

  • saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 1994.gada 30.aprīļa vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību” un saskaņā ar  Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 1995.gada 15.decembra vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību” no Krievijas Federācijas saņemto finansējumu izlieto norēķiniem par veselības aprūpes pakalpojumiem, par kompensējamiem medikamentiem un materiāliem, centralizēti iepirkto medikamentu iegādi un ar veselības aprūpes finansējuma administrēšanu saistītiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe

Krievijas Federācijas militā­rajiem pensio­nāriem nodrošināta veselības aprūpe ārstnie­cības iestādēs, kuras ir līgumattie­cībās ar  Nacionālo veselības dienestu, (%)

100

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada     plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

8 351 562

3 721 455

3 554 625

2 637 858

2 637 858

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-4 630 107

-166 830

-916 767

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-55,4

-4,5

-25,8

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 560 304

1 393 474

-166 830

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

916 767

916 767

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medikamentu un stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu, finansēšanai novirzot maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu

-

916 767

916 767

Citas izmaiņas

1 560 304

476 707

-1 083 597

Palielināti izdevumi, pārdalot plānotos ieņēmumus no apakšprogrammas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”, lai saņemtos maksājumus no citām ES dalībvalstīm par to sistēmās apdrošinātajām personām Latvijā sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem uzskaitītu vienas apakšprogrammas ietvaros

-

230 707

230 707

Samazināti pašu ieņēmumi no ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros saņemtajiem maksājumiem no ES un EEZ daībvalstīm un Šveices par šo valstu iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijas ārstniecības iestādēs, kā arī atbilstošie izdevumi, pret 2018.gadu (palielinājums tikai 2018.gadam)

170 339

-

-170 339

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 389 965

246 000

-1 143 965

Palielināti izdevumi, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.18.00 „Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, lai nodrošinātu līdzekļus reto slimību ārstēšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.555

-

246 000

246 000

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotājiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 833 979 euro apmērā un uz apakšprogrammu 33.18.00 “Plānveida stacionārā veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 555 986 euro apmērā

1 389 965

-

-1 389 965