Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un no Krievijas Federācijas līdzekļiem kompensēt veselības aprūpes  budžeta izdevumus par Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpi.

Galvenās aktivitātes:

 1. lai nodrošinātu, ka apdrošinātās personas, pārvietojoties uz citu ES dalībvalsti, saglabā tiesības uz veselības aprūpi, ES ietvaros ir noteikts vienots tiesiskais regulējums sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijai (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.883/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu).
  Nacionālais veselības dienests ir Latvijas kompetentā institūcija, kas atbildīga par ES sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu veselības aprūpes jomā Latvijā un īsteno šādas funkcijas:
  • izsniedz dokumentus, izmantojot vienotu paraugu, kas apliecina Latvijā apdrošinātas personas tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā dalībvalstī;
  • veic samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti, pamatojoties uz dokumentiem: S1 veidlapa Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana “Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi”, S2 veidlapa “Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu”, Eiropas veselības apdrošināšanas karte, kas apliecina tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi īslaicīgas uzturēšanās laikā citā dalībvalstī.
   Norēķini tiek veikti atbilstoši veselības aprūpes tarifiem, kas ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī.
 2. saskaņā ar  Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 1994.gada 30.aprīļa vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību” un saskaņā ar  Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas 1995.gada 15.decembra vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību” no Krievijas Federācijas saņemto finansējumu izlieto norēķiniem par veselības aprūpes pakalpojumiem, par kompensējamiem medikamentiem un materiāliem, centralizēti iepirkto medikamentu iegādi un ar veselības aprūpes finansējuma administrēšanu saistītiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā

ES un EEZ dalībvalstu pieprasījumi (rēķini) par LR sociāli apdrošinātām personām, (skaits)

-

10 760

13 150

13 950

14 750

Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe

Krievijas Federācijas militā­rajiem pensio­nāriem nodrošināta veselības aprūpe ārstnie­cības iestādēs, kuras ir līgumattie­cībās ar  Nacionālo veselības dienestu, (%)

-

100

100

100

100

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

3 551 116

3 721 455

3 551 116

3 551 116

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

3 551 116

170 339

-170 339

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

4,8

-4,6

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

170 339

170 339

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

170 339

170 339

Palielināti pašu ieņēmumi no ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros saņemtajiem maksājumiem no ES un EEZ dalībvalstīm un Šveices par šo valstu iedzīvotājiem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem Latvijas ārstniecības iestādēs, kā arī atbilstošie izdevumi

-

170 339

170 339