Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt norēķinu veikšanu ar ES un Eiropas Ekonomiskas zonas dalībvalstīm par Latvijas iedzīvotajiem ES sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un no Krievijas Federācijas līdzekļiem kompensēt veselības aprūpes  budžeta izdevumus par Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpi.

Galvenās aktivitātes:

 1. lai nodrošinātu, ka apdrošinātās personas, pārvietojoties uz citu ES dalībvalsti, saglabā tiesības uz veselības aprūpi, ES ietvaros ir noteikts vienots tiesiskais regulējums sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijai (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.883/2004 (2004.gada 29.aprīlis) par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.987/2009 (2009.gada 16.septembris), ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu).
  • Nacionālais veselības dienests ir Latvijas kompetentā institūcija, kas atbildīga par ES sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu veselības aprūpes jomā Latvijā un īsteno šādas funkcijas:
   • izsniedz dokumentus, izmantojot vienotu paraugu, kas apliecina Latvijā apdrošinātas personas tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā dalībvalstī;
   • veic samaksu par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti, pamatojoties uz dokumentiem: S1 veidlapa "Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi", S2 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu", Eiropas veselības apdrošināšanas karte, kas apliecina tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi īslaicīgas uzturēšanās laikā citā dalībvalstī.
  • Norēķini tiek veikti atbilstoši veselības aprūpes tarifiem, kas ir spēkā attiecīgajā dalībvalstī.
 2. saskaņā ar 1994.gada 30.aprīļa Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību” un saskaņā ar 1995.gada 15.decembra Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas un Latvijas Republikas Labklājības ministrijas vienošanos “Par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru medicīnisko pakalpojumu izdevumu kompensācijas kārtību” no Krievijas Federācijas saņemto finansējumu izlieto norēķiniem par veselības aprūpes pakalpojumiem, par kompensējamiem medikamentiem un materiāliem, centralizēti iepirkto medikamentu iegādi un ar veselības aprūpes finansējuma administrēšanu saistītiem izdevumiem.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta starptautisko saistību izpilde veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā*

ES un EEZ dalībvalstu pieprasījumi (rēķini) par LR sociāli apdrošinātām personām (skaits)

-

-

10 760

10 760

10 760

Krievijas Federācijas militārajiem pensionāriem nodrošināta veselības aprūpe*

Krievijas Federācijas militā­rajiem pensio­nāriem nodrošināta veselības aprūpe ārstnie­cības iestādēs, kuras ir līgumattie­cībās ar  Nacionālo veselības dienestu, (%)

-

-

100,0

100,0

100,0

Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

3 551 116

3 551 116

3 551 116

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

3 551 116

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

3 551 116

3 551 116

t. sk.:

Strukturālas izmaiņas

-

3 551 116

3 551 116

Pārdale no likvidētās apakšprogrammas 33.01.00 „Ārstniecība” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija protokola Nr.26, 39.§ 6.32.apakšpunktam

-

913 258

913 258

Pārdale no likvidētās apakš­prog­rammas 37.03.00 „Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)” atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 31.maija protokola Nr.26, 39.§ 6.32.apakš­punktam

-

2 637 858

2 637 858