Programmas mērķis:

  • nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem pārstāvēt Latvijas valsts intereses starptautiskajās organizācijās.           

Galvenās aktivitātes:

  • veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās, nodrošinot dalību un Latvijas valsts interešu pārstāvēšanu.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Starptautiskās organizācijas (skaits)

24

23

16

16

16

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

267 140

316 799

230 083

230 083

230 083

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

49 659

-86 716

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18,6

-27,4

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

316 799

230 083

-86 716

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

316 799

230 083

-86 716

Iemaksu  veikšana Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas komitejās un darba grupās, t.sk.:

55 413

-

-55 413

 Konkurences komiteja  (OECD)

11 013

-

-11 013

 Rūpniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības  komiteja(OECD)

11 100

-

-11 100

 Statistikas un statistikas politikas komiteja (OECD)

11 100

-

-11 100

 Tūrisma komiteja (OECD)

11 100

-

-11 100

 Patērētāju politikas komiteja (OECD)

11 100

-

-11 100

Iemaksu veikšana  vietējās nodarbinātības un ekonomiskās attīstības programmā (OECD LEED)

31 303

-

-31 303

Iemaksu veikšana Starptautiskajās un Eiropas organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), t.sk.:

230 083

230 083

-

Starptautiskā metroloģijas organizācija (OIML)

1 480

1 628

148

Eiropas metroloģijas organizācija (WELMEC)

1 650

1 650

-

BIPM Metra konvencija

49 500

49 500

-

Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO)

26 384

26 384

-

Starptautiskā elektrotehniskā komiteja (IEC)

23 198

23 198

-

Eiropas standartizācijas komiteja (CEN)

32 907

32 907

-

Eiropas elektrotehniskā komisija (CENELEC)

18 497

18 497

-

Eiropas nacionālās  metroloģijas institūciju asociācija (EUROMET)

2 419

2 927

508

Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA)

14 319

16 467

2 148

                Eiropas ceļojumu komisija (ETC)

20 200

20 200

-

                Eiropas patērētāju organizāciju apvienība (BEUC)

1 280

1 280

-

  Consumers International CI Starptautiskā patērētāju organizāciju savienība

3 000

3 500

500

               Eiropas tehniskās novērtēšanas  organizācija (EOTA)

10 183

-

-10 183

               Eiropas Enerģētikas Harta

6 444

6 444

-

               Ziemeļu Ministru Padomes sadarbības programma

7 114

13 526

6 412

               International Input-Output

              Association (IIOA)

783

-

-783

              Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA)

10 725

10 725

-

              Eiropas būvniecības kontroles konsorcija (CEBC)

-

1 250

1 250