Programmas mērķis:

nodrošināt iespēju nozaru speciālistiem pārstāvēt Latvijas valsts intereses starptautiskajās organizācijās.

Galvenās aktivitātes:

veikt iemaksas starptautiskajās organizācijās, nodrošinot dalību un Latvijas valsts interešu pārstāvēšanu.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta Latvijas dalība un interešu aizstāvība starptautiskajās organizācijās

Starptautiskās organizācijas (skaits)

16

16

16

16

16

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

199 649

230 083

230 083

230 083

230 083

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

30 434

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15,2

-

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi kopā

230 083

230 083

-

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

230 083

230 083

 

Iemaksu veikšana Starptautiskajās un Eiropas organizācijās (starptautiskajai sadarbībai), t.sk.:

230 083

230 083

-

Starptautiskā metroloģijas organizācija (OIML)

1 628

1 628

-

Eiropas metroloģijas organizācija (WELMEC)

1 650

1 650

-

BIPM Metra konvencija

49 500

49 500

-

Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO)

26 384

26 384

-

Starptautiskā elektrotehniskā komiteja (IEC)

23 198

23 198

-

Eiropas standartizācijas komiteja (CEN)

32 907

32 907

-

Eiropas elektrotehniskā komisija (CENELEC)

18 497

18 497

-

Eiropas nacionālās  metroloģijas institūciju asociācija (EUROMET)

2 927

2 927

-

Eiropas Akreditācijas kooperācija (EA)

16 467

16 467

-

Eiropas ceļojumu komisija (ETC)

20 500

20 500

-

Eiropas patērētāju organizāciju apvienība (BEUC)

1 280

1 280

-

Consumers International CI Starptautiskā patērētāju organizāciju savienība

3 500

3 500

-

Eiropas Enerģētikas Harta

6 444

6 444

-

Ziemeļu Ministru Padomes sadarbības programma

13 226

13 226

-

Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra (IRENA)

10 725

10 725

-

Eiropas būvniecības kontroles konsorcija (CEBC)

1 250

1 250

-