Programmas mērķi:

  1. turpināt aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto Valsts aizsardzības mācību priekšmetu (turpmāk – VAM);
  2. VAM ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Galvenā aktivitāte:

  • valstisko audzināšanu raksturo trīs pamatvirzieni: patriotiskā audzināšana, Latvijas vēsture un lokālā vēsture:
    • patriotiskās audzināšanas mērķis ir attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pilsonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kas aktīvi līdzdarbojas un iesaistās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē;
    • Latvijas vēsture valstiskuma veidošanas kontekstā palīdz pilnveidot izpratni par Latvijas valsts attīstības pamattendencēm, sekmējot savas identitātes veidošanos un veicinot atbildīga un toleranta Latvijas demokrātiskās sabiedrības pilsoņa izaugsmi;
    • valstiskajā audzināšanā liela nozīme ir lokālajai vēsturei, jo mērķis ir izzināt vēstures liecības, kas atspoguļo novada dzīvi kādā noteiktā pagātnes posmā.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

 

Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits) ¹

8 173

11 500

8 000

8 000

8 000

 

Valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits

-

-

1 800

6 000

9 600

 

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

29 706

35 000

35 000

35 000

35 000

 

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

7 045

12 000

13 000

14 000

14 000

 

Piezīmes.

¹Ar 2020.gadu rādītājā tiek uzrādīts tikai jaunsargu skaits, 2019.gadā - “Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits), t.sk. valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5567 017

7 509 842

7709 102

8490 137

9852 033

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1942 825

199 260

781 035

1361 896

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

34,9

2,7

10,1

16,0

Atlīdzība, euro

2557 679

2 999 627

3400 125

3775 980

4464 906

Vidējais amata vietu skaits gadā

155

169

192

236

328

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 370

1 472

1 469

1 328

1 131

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 270

15 000

15 000

15 000

15 000

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

5789 785

5989 045

199 260

t. sk.:

Citas izmaiņas

5789 785

5989 045

199 260

Izdevumu izmaiņas Jaunsardzes kustības uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes protokolu Nr.61 27.§ 2.punktu un 2015.gada 17.marta Ministru kabineta sēdes protokolu Nr.15

733 179

820 345

87 166

Izdevumu izmaiņas Jaunsardzes kustības attīstības ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes protokola Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokols Nr.39 48. §

4979 437

4165 517

-813 920

Izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībām (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

34 820

59 920

25 100

Samazināti izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokolu Nr.40 21.§ 3.1.punktu (Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanas atļauju (karšu) izsniegšanai"")

8

-

-8

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

42 341

943 263

900 922

Iekšējā līdzekļu un 1 amata vietas pārdale uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju pārņemot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzturēšanas funkciju

20 655

-

-20 655

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums", lai nodrošinātu militārpersonu atlīdzību atbilstoši grozījumiem MK 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr. 509

-

107 084

107 084

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu finansējumu 24 jaunām amata vietām saistībā ar jaunsargu instruktoru apmācībām, saskaņā ar Ministru kabineta 2019.gada 11.jūnija sēdes protokola Nr.28 32.§

-

818 679

818 679

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 30.00.00 “Valsts aizsardzības politikas realizācija” saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumiem Nr.176)

-

 

17 500

17 500

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu drukas darbus

21 686

-

-21 686