Programmas mērķi:

  1. Turpināt aktualizēt Jaunsardzes attīstības plānu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto Valsts aizsardzības mācību priekšmetu (turpmāk VAM);
  2. VAM ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Galvenā aktivitāte:

  • Valstisko audzināšanu raksturo trīs pamatvirzieni: patriotiskā audzināšana, Latvijas vēsture un lokālā vēsture:
    • patriotiskās audzināšanas mērķis ir attīstīt uz pilsoniskām vērtībām un uz pilsonisko apziņu balstītu Latvijai piederīgu personību, kas aktīvi līdzdarbojas un iesaistās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē;
    • Latvijas vēsture valstiskuma veidošanas kontekstā palīdz pilnveidot izpratni par Latvijas valsts attīstības pamattendencēm, sekmējot savas identitātes veidošanos un veicinot atbildīga un toleranta Latvijas demokrātiskās sabiedrības pilsoņa izaugsmi;
    • valstiskajā audzināšanā liela nozīme ir lokālajai vēsturei, jo mērķis ir izzināt vēstures liecības, kas atspoguļo novada dzīvi kādā noteiktā pagātnes posmā.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes un informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)

7 800

11 500

-

-

-

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits), t.sk. valsts aizsardzības mācībā iesaistīto jauniešu skaits10

-

-

11 500

11 500

11 500

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos  (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

27 361

34 500

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

4 602

11 500

12 000

13 000

14 000

10 Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)”

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

6 717 182

5 936 148

7 509 842

6 825 680

6 851 180

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-781 034

1 573 694

-684 162

25 500

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-11,6

26,5

-9,1

0,4

Atlīdzība, euro

2 351 336

2 818 762

2 999 627

2 999 627

2 999 627

Vidējais amata vietu skaits gadā

143 

164 

169 

193 

193 

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 364

1 417

1 472

1 289

1 289

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 086 

15 000 

15 000 

15 000 

15 000 

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 321 526

3 895 220

1 573 694

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 321 526

3 895 220

1 573 694

Samazināti izdevumi 2018.gada prioritārajam pasākumam “Atbalsts nevalstiskajām organizācijām” (t.sk. Latvijas Nacionālo Karavīru biedrībai piemiņas vietu uzturēšanai, Latviešu virsnieku apvienībai darbības nodrošināšanai un Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai) (Ministru kabineta 2017.gada 14.septembra sēdes prot. Nr. 46 3.§ 2.p.)

65 000

-

-65 000

Izmaiņas izdevumos, lai nodrošinātu efektīvu rekrutēšanu  Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstības ietvaros un lai nodrošinātu iepriekšējo gadu uzsākto pasākumu uzturēšanu, tajā skaitā palielinot finansējumu 5 amata vietām (Ministru kabineta 2015.gada 10.marta sēdes prot.Nr.14 21.§, informatīvais ziņojums “Jaunsardzes attīstība 2015. – 2024.gadam; Ministru kabineta 2017. gada 23.marta sēdes prot.Nr.15 2.§)

1 929 319

3 844 803

1 915 484

Izmaiņas izdevumos darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

11 441

13 217

1 776

Palielināts finansējums jaunsargu instruktoru apmācībām (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

-

37 200

37 200

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

315 766

-

-315 766

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176)

51 255

-

-51 255

Iekšējā līdzekļu un 14 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" saistībā ar Jaunsardzes un informācijas centra reorganizāciju, (Ministru kabineta 2018.gada 27.marta noteikumi Nr.176)

262 131

-

-262 131

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", Nacionālo bruņoto spēku mācību nodrošināšanai (Ministru kabineta 2018.gada 10.aprīļa sēdes prot.Nr.19 36.§ 4.p.)

2 380

-

-2 380