Programmas mērķis:

  • veicināt profesionālā dienesta karavīru atlases iespējas un sabiedrības izpratni par valsts aizsardzības jomu.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt un nodrošināt jauniešu apmācības procesu valsts aizsardzības jomā;
  2. jaunsargu dalība pilsoniskās un politiskās audzināšanas pasākumos, t.sk. iestādes organizētajās nometnēs;
  3. gatavot foto materiālus un audiovizuālos materiālus par valsts drošības un aizsardzības tematiku publicēšanai un pārraidīšanai plašsaziņas līdzekļos;
  4. izveidot un uzturēt videomateriālu un foto materiālu datubāzi valsts aizsardzības jomā.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes un informācijas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Apmācāmie jaunsargi (maksimālais skaits)

7 943

9 000

11 500

14 000

16 000

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos  (tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā) (skaits)

-

27 000

34 500

42 000

48 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs ( tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā) (skaits)

-

9 000

11 500

14 000

16 000

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 120 189

6 788 412

5 936 148

7 788 408

7 061 654

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 668 223

 

-852 264

 

1 852 260

 

-726 754

 

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

32,6

 

-12,6

 

31,2

 

-9,3

 

Atlīdzība, euro

1 896 644

2 417 011

2 818 762

3 261 758

3 261 758

Vidējais amata vietu skaits gadā

116

143

164

184

184

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 089

1 401

1 417

1 464

1 464

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 081

13 500

15 000

15 000

15 000

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 777 866

3 925 602

-852 264

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

65 000

65 000

Atbalsts nevalstiskajām organizācijām

-

65 000

65 000

Vienreizēji pasākumi

47 672

-

-47 672

Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, informatīvi izglītojošas ceļojošas izstādes “Latviešu leģionāri – kas viņi ir? ”izveidei

1 600

-

-1 600

Samazināti izdevumi  Ģenerāļa Pētera Radziņa biedrībai, piemiņas zīmes ģenerālim Pēterim Radzinam izgatavošanai un uzstādīšanai 11.novembra krastmalā, Rīgā

4 500

-

-4 500

Samazināti izdevumi biedrībai “Labākai ikdienai”, “airsoft” ieroču iegādei Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljonam Kuldīgā

6 177

-

-6 177

Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālo partizānu apvienības darbības nodrošināšanai

10 000

-

-10 000

Samazināti izdevumi NVO Austrumeiropas politikas pētījumu centram, pētījuma “Latvijas reģioni un valsts ārpolitika: Krievijas faktora izpētē

12 500

-

-12 500

Samazināti izdevumi Latviešu virsnieku apvienības darbības nodrošināšanai

3 395

-

-3 395

Samazināti izdevumi Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, grāmatas “Latviešu zvaigžņu stunda: sarunas par militārajām uzvarām“ par latviešu karavīriem 2.pasaules karā izdošanai

9 500

-

-9 500

Citas izmaiņas

4 730 194

3 860 602

-869 592

 Izdevumu izmaiņas 2015.gadā uzsāktās jaunās politikas iniciatīvas “Jaunatnes valstiskās audzināšanas sistēmas attīstība, tādejādi nodrošinot efektīvu rekrutēšanu” ietvaros uzturēšanas izdevumiem saskaņā ar Ministru  kabineta 2014.gada 10.novembra sēdes prot.Nr.61 27§ 2.punktu un Ministru kabineta 2015.gada 17.marta sēdes prot.Nr.15

890 345

910 345

20 000

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Jaunsardzes kustības attīstība” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3.§ 10.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes prot.Nr.39 48§

3 658 820

2 762 787

-896 033

Izdevumu izmaiņas 2016.gada neatliekamā pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku kaujas spēju celšana” ietvaros saskaņā ar Ministru kabineta  2015.gada 27.augusta sēdes prot.Nr.42 3§ 10.1.apakšpunktu

181 029

176 029

-5 000

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 22.augusta sēdes prot.Nr.40 43.§ 8.punktā noteiktajam

-

11 441

11 441