Programmas mērķi:

veicināt Latvijas jaunatnes izpratni un iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā. Nodrošināt Jaunsardzē mūsdienām atbilstošu, jauno vispārējās izglītības saturu papildinošu un standartizētu mācību saturu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto Valsts aizsardzības mācības priekšmetu (turpmāk – VAM). VAM ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Galvenās aktivitātes:

  1. VAM saturu īstenot četrās komponentēs: valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārejās trijās komponentēs;
  2. līdz 2024. gadam ieviest valsts VAM priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;
  3. pakāpeniski, līdz 2024.gadam, veikt skolu tīkla paplašināšanu, kurās tiek ieviests VAM;
  4. pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;
  5. saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados, kā arī novados neietilpstošajās valsts pilsētās;
  6. nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu, t.sk. augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, lai varētu pasniegt VAM izglītības iestādēs.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Apmācāmie jaunsargi (skaits)

6 418

8 000

8 000

8 000

8 000

Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)

5 362

14 2801

19 680

32 400

32 400

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits)1

1 446

35 000

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits)2

985

8 000

8 000

8 000

8 000

Piezīmes.
1 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam un jaunietim piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā.
2 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 438 586

8 667 756

11 079 622

12 367 311

13 022 274

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3 229 170

2 411 866

1 287 689

654 963

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

59,4

27,8

11,6

5,3

Atlīdzība, euro

3 603 182

5 512 547

8 520 168

8 966 824

9 554 031

Vidējais amata vietu skaits gadā

180

272

323

349

349 

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 667

1 684

2 196

2 139

2 279

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

2 838

15 000

8 651

8 651

8 651

Piezīmes.
¹Izmaiņas amatu vietu skaitā – 51, t.sk:

  • 9 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”;
  • 60 jaunas amata vietas.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

   Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 926 569

5 338 435

      2 411 866

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

        132 879

132 879

Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību

-

        132 879

132 879

Citas izmaiņas

2 926 569

5 205 556

2 278 987

Samazināti izdevumi 2022.gada prioritārajam pasākumam “Latvijas Nacionālo karavīru biedrības pamatdarbības nodrošināšanai”

30 000

-

-30 000

Samazināti izdevumi 2022.gada prioritārajam pasākumam “Latvijas virsnieku apvienībai 100gades pasākumu organizēšanai”

10 000

-

-10 000

Palielināti izdevumi, nodrošinot pakāpenisku Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,5% no IKP 2025. gadā (2,25% no IKP 2023. gadā, 2,4% no IKP 2024. gadā un 2,5% no IKP 2025. gadā) un ņemot vērā aktualizētās IKP prognozes (MK 2022.gada 22.marta protokola Nr.17 40.§ 2.punktu, MK 2022.gada 11.oktobra protokolu Nr.52 3.§ 5.punkts un MK 2022.gada 22.decembra protokolu Nr.67 1.§ 8.punkts ) t.sk.:

-

867 199

867 199

atlīdzība karavīriem, kuri strādā civilajās iestādēs (MK 2014. gada 26. augusta noteikumi Nr. 509)

-

183 489

183 489

profesionālā dienesta karavīriem kompensāciju izmaksai dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai (MK 2022. gada 7. jūnija MK sēdes protokola Nr.30 8. §)

-

129 252

129 252

atlīdzībai atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktajam

-

554 458

554 458

Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes attīstību (35 jaunas amata vietas) (MK 2021.gada 10.augusta sēdes protokola Nr.55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē””)

1 451 787

2 355 261

903 474

Samazināti izdevumi pamatojoties uz MK 2020.gada 22.septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu

1 966

-

-1 966

Palielināti izdevumi funkciju izpildei, ņemot vērā izdevumu pārskatīšanas ietekmi no 2021. un 2022. gada

-

960 972

960 972

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

1 432 816

1 022 124

-410 692

Iekšējā līdzekļu un 9 amata vietu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs kā centrālā iestāde aizsardzības resorā nodrošinātu pilnu materiāltehnisko līdzekļu loģistikas cikla pārvaldību miera laikā un vienotu noliktavu pārvaldības sistēmu

186 089

-

-186 089

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu (25 jaunas amata vietas) (MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr.28 32.§)

-

206 368

206 368

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, profesionālās vidējās izglītības iestādes darbības nodrošināšanai (MK 2020. gada 5. jūnija rīkojums Nr.306)

-

389 903

389 903

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums” atlīdzībai, pamatojoties uz "Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu", lai resora iestādēm nodrošinātu līdzīgu pieeju un tālāk virzītos uz izlīdzinātiem atlīdzības fondiem (MK 2023. gada 13.janvāra sēdes prot.Nr.2 1.§ 29.punkts)

-

425 853

425 853

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, sakarā ar Jaunsardzes centra materiāltehniskos līdzekļu nodošanu Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram

1 246 727

-

- 1 246 727