Programmas mērķi:

veicināt Latvijas jaunatnes izpratni un iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā. Nodrošināt Jaunsardzē mūsdienām atbilstošu, jauno vispārējās izglītības saturu papildinošu un standartizētu mācību saturu, kā arī stiprināt un attīstīt uzsākto Valsts aizsardzības mācības priekšmetu (turpmāk – VAM). VAM ietvaros nodrošināt iespēju katram izglītojamam kļūt par krietnu, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, stiprināt piederību un lojalitāti Latvijas valstij.

Galvenās aktivitātes:

1) VAM saturu īstenot četrās komponentēs: valstiskā audzināšana, līderības un saliedētības attīstīšana, valsts aizsardzības prasmju apguve, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana un fiziskās sagatavotības uzturēšana, kas integrēta pārejās trijās komponentēs;

2)   līdz 2024. gadam ieviest valsts VAM priekšmetu kā obligātu mācību priekšmetu visās Latvijas vidējās izglītības iestādēs;

3)   pakāpeniski, līdz 2024. gadam, veikt skolu tīkla paplašināšanu, kurās tiek ieviests VAM;

4)   pilnveidot Jaunsardzē īstenoto interešu izglītības programmu, pastiprinātu uzmanību pievēršot jaunsargu līderības prasmju attīstībai;

5)  saglabāt Jaunsardzes kustības pieejamību visos Latvijas novados;

6) nodrošināt jaunsargu instruktoru kvalifikācijas paaugstināšanu, t.sk. augstākās pedagoģiskās izglītības iegūšanu, lai varētu pasniegt VAM izglītības iestādēs.

Programmas izpildītājs: Jaunsardzes centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā

Apmācāmie jaunsargi (skaits)

6 125

8 000

8 000

8 000

8 000

Valsts aizsardzības mācībā iesaistītie jaunieši (skaits)

3 061

2 000

14 2801

26 400

32 400

Jaunsargu dalība pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas pasākumos (skaits)2

3 943

35 000

35 000

35 000

35 000

Jaunsargu dalība iestādes organizētajās nometnēs (skaits)3

5 217

8 000

8 000

8 000

8 000

Piezīmes.

1 Ar 2022. gadu pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē”.

2 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz trīs pasākumos gadā.

3 Tiek nodrošināta iespēja katram jaunsargam piedalīties vismaz vienā nometnē gadā.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

6 523 049

7 016 805

8 667 756

11 086 507

11 736 819

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

493 756

1 650 951

2 418 751

650 312

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,6

23,5

27,9

5,9

Atlīdzība, euro

3 230 121

3 603 182

5 512 547

7 010 326

7 676 451

Vidējais amata vietu skaits gadā

176

202

272

332

358 

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 525

1 480

1 684

1 756

1 783

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

9 878

15 000

15 000

15 000

15 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

   Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 788 664

4 439 615

1 650 951

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

40 000

40 000

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības pamatdarbības nodrošināšanai

-

30 000

30 000

Latvijas virsnieku apvienībai 100 gades pasākumu organizēšanai

-

10 000

10 000

Citas izmaiņas

2 788 664

4 399 615

1 610 951

Izdevumu izmaiņas jaunsargu instruktoru apmācībai un atlīdzības nodrošināšanai, tai skaitā 33 jaunu amata vietu izveidei (MK 2019. gada 11. jūnija sēdes protokola Nr.28 32.§.)

1 573 216

2 935 112

1 361 896

Izdevumu izmaiņas pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam)

14 243

12 716

-1 527

Samazināti izdevumi nometņu organizēšanai un Jaunsargu kustības pasākumu rīkošanai, iekšējās izdevumu (un pasākumu) pārskatīšanas ietekme no 2021. gada

1 111 825

 

-1 111 825

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

89 380

1 451 787

1 362 407

Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00. “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sakaru pakalpojumu centralizāciju

89 380

-

-89 380

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00. "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana", lai nodrošinātu tālāku valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes attīstību (37 jaunas amata vietas), pamatojoties uz MK 2021. gada 10. augusta sēdes protokola Nr.55 69.§ “Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē””

-

1 451 787

1 451 787