Programmas mērķis:

veicināt lielo investīciju projektu attīstību un valsts ilgtermiņa pētījumu programmas ietvaros augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektu īstenošanu, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt valsts galvojumus bankas aizdevumiem mājokļa iegādei vai būvniecībai;
  2. nodrošināt atbalstu lieliem investīciju projektiem;
  3. nodrošināt finanšu pieejamību lieliem investīciju projektiem ekonomikas atveseļošanai pēc Covid-19 izplatības un Ukrainas karadarbības rezultātā radītās ietekmes;
  4. īstenot augstu sasniegumu zinātnes un pētniecības projektus;
  5. veicināt jaunuzņēmumu nozares ekonomisko attīstību, ārvalstu investīciju piesaisti agrīnās un sēklas stadijas jaunuzņēmumiem, investoru kustības attīstību Latvijā, finansējumu riska kapitāla ekosistēmas attīstībai;
  6. izsniegt īstermiņa eksporta kredīta garantiju komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām;
  7. atbalstīt agrīnas stadijas komerciālas ievirzes ilgtermiņa pētniecības projektus, tai skaitā izveidojot projektu platformas, pielietojot elastību apakšprojektu izvēlē platformai noteikto valstiska, ekonomikas transformācijai nozīmīga mērķa sasniegšanai, iesaistot Latvijas industriju.

Programmas izpildītājs: Ekonomikas ministrija, akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, jaunuzņēmumu attīstības stratēģijas memoranda partneri

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada prognoze

2025. gada prognoze

Atbalstīta mājokļu pieejamība

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)

4 000

640

3 200

-

-

Sniegtas subsīdijas “Balsts” daudzbērnu ģimenēm (skaits)

500

-

330

400

400

Izveidota programma “Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)”

Programmā “Inovāciju fonds (nozaru pētījumu programmas)” uzsākti pētniecības projektu virzieni, atbilstoši Latvijā apstiprinātajām Viedās specializācijas jomām (skaits)

-

3

2

2

2

Atbalsts investīciju veicinošiem pasākumiem

Atbalstāmie komersanti (skaits)

-

-

2

4

4

Aktivitātes Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas konkurētspējas veicināšanai (skaits)

-

-

10

-

-

Atbalstīti komersanti (t.sk. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības), saņemot apdrošināšanu īsa, vidēja un ilgtermiņa eksporta darījumiem

Atbalstīti komersanti (skaits)

-

-

20

-

-

Atbalsts agrīnas stadijas komerciālas ievirzes pētniecības projektiem noteiktās Viedās specializācijas jomās

Atbalstītās pētniecības platformas, kas apvieno RIS3 jomas spēcīgākās pētniecības organizācijas (skaits)

-

-

2

2

2

Atbalstītie apakšprojekti pētniecības platformās (skaits)

-

-

2

5

5

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

30 203 380

46 100 000

500 737 036

41 600 000

41 600 000

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

15 896 620

454 637 036

-459 137 036

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52,6

986,2

-91,7

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

41 000 000

 495 637 036

454 637 036

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

 -

17 390 000

17 390 000

Inovāciju fonds

-

2 000 000

2 000 000

Finanšu instruments investīciju projektiem

-

10 000 000

10 000 000

Mājokļu garantiju atbalsta programma un atbalsta programma Balsts

-

3 000 000

3 000 000

Jaunuzņēmumu nozares attīstības un ārvalstu investīciju piesaistes veicināšana Latvijā

-

200 000

200 000

Eksporta darījumu apdrošināšana tirgus nepilnību novēršanai

-

2 190 000

2 190 000

Citas izmaiņas

41 000 000

478 247 036

437 247 036

Palielināti izdevumi, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā paredzētā valsts atbalsta piešķiršanu elektroenerģijas cenu sadārdzinājuma kompensēšanai juridiskajiem un mājsaimniecību lietotājiem, elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas kompensēšanai pilnā apmērā elektroenerģijas galalietotājiem, kuri ir juridiskās personas un kuriem netiek piemērots mājsaimniecībām paredzētais sistēmas pakalpojumu tarifs, centralizētās siltumapgādes pakalpojuma sadārdzinājuma kompensēšanai un dabasgāzes cenu sadārdzinājuma kompensēšanai (MK 19.01.2023. rīk Nr. 11)

-

473 347 036

473 347 036

Palielināti izdevumi mājokļu garantiju atbalsta programmai, ievērojot paredzētā finansējuma apmēru 2023.gadam

-

4 900 000

4 900 000

Samazināti izdevumi prioritārajam pasākumam “Finanšu instruments – aizdevumi investīciju projektiem ar kapitāla atlaidi”

41 000 000

-

-41 000 000