Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

38.01.00 Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 4418,2 milj. euro ieguldīšanu;
  2. nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
  3. nodrošināt savlaicīgu un plānveidīgu sagatavošanos ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas uzsākšanai, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā vienīgās sadarbības iestādes funkciju saglabāšanai un paplašināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums

Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)

95,9

95,0

90,0

90,0

90,0

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

1352 680

1357 705

1357 562

1358 434

1358 434

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 025

-143

872

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-

0,1

-

Atlīdzība, euro

997 051

997 698

997 698

997 698

997 698

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

55

531

53

53

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 279

1 504

1 519

1 569

1 569

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

12 593

5 000

31 887

-

-

Piezīmes.

2 amata vietas pārceltas uz apakšprogrammu 31.01.00 “Budžeta izpilde”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

143

-

-143

t. sk.:

Citas izmaiņas

143

-

-143

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

143

-

143