Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
  • izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
  • veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
 2. atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
 3. sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
 4. pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

240,16

235,42

247,98

247,98

247,98

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

342

328

345

345

345

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

5635

5250

5000

5000

5000

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)

9679/

194,62

10000/

173,68

10000/

182,40

10000/

182,40

10000/

182,40

Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)

15893/

1008

15 830/

1200

15 830/

1200

15 830/

1200

15 830/

1200

Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)

684

640

640

640

640

Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)

27

25

25

25

25

Sporta sacensības (skaits)

22

23

23

23

23

Nodrošināta darba vides uzraudzība

Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits)

83

80

80

80

80

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

5 014 022

4 967 061

5289 004

5227 563

5227 563

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-46961

321 943

-61 441

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

-0,9

6,5

-1,2

0

Atlīdzība, euro

3357 234

3286644

3486 987

3488 327

3488 327

Vidējais amata vietu skaits gadā

91,5

89,5

89,5

88,51

88,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1087

1105

1120

1133

1133

Piezīmes.

1Ar Ministru kabineta 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amatu vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plāna paredzēto, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā 2021.gadā ir likvidēta 1 amata vieta.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

65 352

387 295

321 943

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

373 225

373 225

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanas nodrošināšana par profesionālajiem sportistiem” īstenošanai

-

60444

60444

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Veselības aprūpes izdevumu kompensāciju izmaksas nodrošināšana Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm” īstenošanai

-

250000

250000

Palielināti izdevumi prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2019.gada 14.novembrī)

-

62 781

62 781

Citas izmaiņas

65 352

14 070

-51 282

Samazināti izdevumi sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.)

124

39

-85

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi, jo veikta sniegto maksas pakalpojumu apjoma izvērtēšana (MK 12.0.2019. not. Nr.62.)

4780

-

-4780

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

60448

14031

-46417

Iekšējā līdzekļu pārdale apakšprogrammai 06.01.00 "Valsts policija" – 2019.gadā VSAOI veikšanai par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā, pārdalītie izdevumi

21 238

-

-21 238

Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" – 2019.gadā VSAOI veikšanai par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā, pārdalītie izdevumi

11 133

-

-11 133

Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" – 2019.gadā VSAOI veikšanai par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā, pārdalītie izdevumi

28 077

-

-28 077

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam nodrošinātu profesionālā sportista, kurš nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītajiem sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā

-

14 031

14 031