Budžeta programmā ir viena apakšprogramma.

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
  • izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
  • veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
 2. atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
 3. sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
 4. pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

226,49

232,78

235,42

235,42

235,42

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

360

328

328

328

328

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) 

7246

4250

5250

5250

5250

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)

 

9794/

184,50

 

10 000/

222,86

10 000/

173,68

10 000/

173,68

10 000/

173,68

Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)

16 175/

1 293

14 830/

1 500

15 830/

1 200

15 830/

1 200

15 830/

1 200

Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)

610

640

640

640

640

Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)

26

25

25

25

25

Sporta sacensības (skaits)

23

23

23

23

23

Nodrošināta darba vides uzraudzība

Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits)

81

80

80

80

80

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017.gads (izpilde)

2018.gada plāns

2019.gada plāns

2020.gada prognoze

2021.gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

4 816 062

4 821 578

4 967 061

4 906 528

4 906 528

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5516

145 483

-60 533

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

3,0

-1,2

0

Atlīdzība, euro

3 267 814

3 237 296

3 286 644

3 227 983

3 227 983

Vidējais amata vietu skaits gadā

93,5

93,5

89,517

89,5

88,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1010

1023

1105

1050

1062

172019.gadā Valsts pārvaldes reformu plāna 2020 (MK 24.11.2017. rīk. Nr.701) ietvaros likvidētas 4 amata vietas.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

88 212

233 695

145 483

t. sk.:

Citas izmaiņas

88 212

233 695

145 483

Samazināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

4245

4241

-4

Finansējuma pārdale no budžeta resora 74 "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" atlīdzības pieauguma nodrošināšanai veselības aprūpes nozares darbiniekiem (MK 05.12.2017. sēdes prot.Nr.60 30.§ 3.2.2.p.)

-

101 617

101 617

Izdevumu samazinājums sertifikācijas pakalpojumu apmaksai VAS "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" atbilstoši MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.p.

39

-

-39

Izdevumu atjaunošana, kas tika samazināta atbilstoši MK 31.05.2016. prot.Nr.26 39.§ 3.2.p. noteiktajiem iekšējiem resursiem, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

-

1918

1918

Palielināti izdevumi veselības aprūpes darbinieku darba samaksas paaugstināšanai atbilstoši 19.12.2018. izsludinātajam likumam "Grozījums Veselības aprūpes finansēšanas likumā" un MK 18.12.18. sēdes prot. Nr.60 88.§ 6.2.punktam

-

65 471

65 471

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

83 928

60 448

-23 480

Iekšējā līdzekļu pārdale programmai 09.00.00 "Valsts drošības dienesta darbība", lai nodrošinātu veselības aprūpes izdevumu apmaksu no 2019.gada 1.janvāra Valsts drošības dienesta amatpersonām

83 928

-

-83 928

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

-

21 238

21 238

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

-

11 133

11 133

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai nodrošinātu VSAOI veikšanu par profesionālajiem sportistiem, kas dienē iekšlietu sistēmā

-

28 077

28 077