Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

38.05.00 Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība

Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
  • izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
  • veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
 2. atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
 3. sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
 4. pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

-

232,78

232,78

232,78

232,78

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

-

328

328

328

328

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

5038

4250

4250

4250

4250

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)

-

10 000/

222,86

10 000/

222,86

10 000/

222,86

10 000/

222,86

Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)

15 821/

1469

14 720

/1 500

14 830/

1 500

14 830/

1 500

14 830/

1 500

Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)

307

640

640

640

640

Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)

25

25

25

25

25

Sporta sacensības (skaits)

24

23

23

23

23

Nodrošināta darba vides uzraudzība

Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits)

80

80

80

80

80

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 383 891

4 815 019

4 821 578

4 823 492

4 823 492

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

431 128

6559

1914

0

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9,8

0,1

0

0

Atlīdzība, euro

2 979 119

3 230 737

3 237 296

3 237 292

3 237 292

Vidējais amata vietu skaits gadā

91,0

93,5

93,5

93,5

93,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

959

1 017

1 023

1 023

1 023

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

6559

6559

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

6559

6559

Palielināti izdevumi minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro, sākot ar 2018.gada 1.janvāri (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§ 9.p.)

-

2314

2314

Palielināti izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai (MK 22.08.2017. prot.Nr.40 43.§, 8.p.)

-

4245

4245