Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 4 418,2 milj. euro ieguldīšanu;
  2. nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
  3. nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 2004.-2009. gada plānošanas perioda un Latvijas – Šveices sadarbības programmas 2007.-2013. gada periodam ietvaros.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums

Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)

99,0

95,0

95,0

95,0

95,0

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

1 356 715

1 361 886

1 357 705

1 357 562

1 358 434

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

5 171

-4 181

-143

872

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-0,3

-0,01

0,1

Atlīdzība, euro

993 671

997 698

997 698

997 698

997 698

Vidējais amata vietu skaits gadā

36

55

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 285

1 506

1 504

1 512

1 512

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

6 737

3 971

5 000

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

4 181

-

-4 181

t. sk.:

Citas izmaiņas

4 181

-

-4 181

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

1 567

-

-1 567

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

2 614

-

-2 614

Samazināti izdevumi, finansējumu pārdalot uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un nodrošinot pakalpojuma par optisko šķiedru nomu apmaksu no šīs budžeta programmas

2 614

-

-2 614