Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros piešķirto līdzekļu 5 163 milj. euro, tai skaitā 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējums 4 418,2 milj. euro un 2007.-2013.gada plānošanas perioda finansējums 744,8 milj. euro (neieskaitot virssaistības (41 milj. euro)) apguvi;
  2. nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu Latvijas un Šveices sadarbības programmas finansējuma (59,9 milj. Šveices franku) administrēšanu;
  3. nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
  4. nodrošināt normatīvajiem aktiem un vadošās iestādes funkciju deleģējumam atbilstošu 2004.-2009.gada plānošanas perioda Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projektu pēc-ieviešanas perioda specifisko un vispārīgo nosacījumu izpildes kontroli.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Apgūts Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums

Valsts kasē sertificēto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras finansējuma saņēmējiem veikto atmaksu īpatsvars Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ietvaros (%)

99,5

100,0

95,0

95,0

95,0

No Šveices valdības atmaksās saņemto Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprināto izdevumu īpatsvars (%)

100,0

100,0

100,0

×

×

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 326 654

1 336 127

1 356 995

1 357 866

1 357 866

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

9 473

20 868

871

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

1,6

0,1

-

Atlīdzība, euro

978 633

983 710

993 678

993 678

993 678

Vidējais amata vietu skaits gadā

40

55

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 030

1 484

1 499

1 506

1 506

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 236

4 326

4 326

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

20 868

20 868

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

9 968

9 968

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

9 968

9 968

Citas izmaiņas

-

10 900

10 900

Atjaunoti izdevumi, kas 2016.gadā samazināti optimizācijas pasākumu rezultātā atbilstoši MK 25.08.2015. sēdes prot. Nr.41 44.§ 2.punktam

-

10 900

10 900