Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un KF ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
  2. nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
  3. nodrošināt savlaicīgu un plānveidīgu sagatavošanos ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas uzsākšanai, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras kā vienīgās sadarbības iestādes funkciju saglabāšanai un paplašināšanai.

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums

ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)

-

-

85

85

85

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 356 391

1 357 562

1 451 056

1 408 283

1 408 283

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 171

93 494

-42 773

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,1

6,9

-2,9

-

Atlīdzība, euro

997 539

997 698

1 039 447

1 039 447

1 039 447

Vidējais amata vietu skaits gadā

55

53

55

55

55

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 489

1 519

1 560

1 560

1 560

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

14 584

31 887

10 000

10 000

10 000

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

5 432

98 926

93 494

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

1 227

-

-1 227

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

1 227

-

-1 227

Citas izmaiņas

4 205

98 926

94 721

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

4 205

-

-4 205

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

98 926

98 926

Palielināti izdevumi privātās un publiskās partnerības (PPP) kompetences centra pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (tai skaitā 2 amata vietu izveidei), finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 2020. gada 18. augusta sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.3.punkts)

-

98 054

98 054

Atjaunoti izdevumi, ņemot vērā iepriekš veikto finansējuma pārdali uz budžeta programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” pakalpojuma par optisko šķiedru nomu apmaksai

-

872

872