Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

1) nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda (KF) kā arī Atveseļošanās un noturības mehānisma (ANM) ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;

2) nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;

3) izveidot ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un ANM investīciju ieviešanas iekšējās kontroles sistēmu un KPVIS moduli, kā arī uzsākt investīciju ieviešanas uzraudzību;

4) veicināt Latvijas iesaisti ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos, nodrošinot vienota kontaktpunkta un konsultāciju centra darbību.  

Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021.gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums

ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%)

-

85

85

85

85

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 356 855

1 451 056

1 660 579

1 600 579

1 555 579

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

94 201

209 523

-60 000

-45 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,9

14,4

-3,6

-2,8

Atlīdzība, euro

997 684

1 039 447

1 160 803

1 160 803

1 160 803

Vidējais amata vietu skaits gadā

32

55

57¹

57

57

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 568

1 560

1 682

1 682

1 682

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

11 430

10 000

10 000

10 000

10 000

Piezīmes.

¹ Divas amata vietas pārceltas no budžeta programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

44 000

253 523

209 523

t. sk.:

Prioritārie pasākumi

-

252 296

252 296

Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos (tajā skaitā 2 amata vietu darbības nodrošināšanai)

-

176 288

176 288

FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana

-

76 008

76 008

Citas izmaiņas

44 000

1 227

-42 773

Atjaunoti izdevumi, ievērojot  vienreizēju  izdevumu samazinājumu komandējumiem 2021. gadā

-

1 227

1 227

Samazināti izdevumi privātās un publiskās partnerības (PPP) kompetences centra pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, ievērojot paredzēto finansējumu 2022. gadam

44 000

-

-44 000