Apakšprogrammas mērķis:

 • veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

 1. organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
  • izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
  • veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
 2. atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
 3. sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
 4. pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

-

-

232,78

232,78

232,78

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

-

-

328

328

328

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits) 1

5446

4250

4250

4250

4250

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits) / izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)

-

-

10 000/

222,86

10 000/

222,86

10 000/

222,86

Obligātās veselības pārbaudes (skaits) /amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)

-

-

14 720/

1 500

14 720/

1 500

14 720/

1 500

Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)

-

500

640

640

640

Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)2

27

25

25

25

25

Sporta sacensības (skaits)

24

23

23

23

23

Nodrošināta darba vides uzraudzība

Pārbaudīti Iekšlietu ministrijas padotības iestāžu objekti (skaits)

80

80

80

80

80

1Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam”Sniegto psiholoģisko konsultāciju skaits (tajā skaitā, individuālās psihologa konsultācijas, konsultēto personu skaits psiholoģiskā atbalsta grupu nodarbībās, psiholoģiskajos treniņos, lekcijās un kursos)”

2 Iepriekšējais nosaukums līdz 2016.gadam Fiziskās sagatavotības pārbaužu skaits

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

3 882 730

5 315 928

4 815 019

4 815 019

4 816 937

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1 433 198

-500 909

-

1 918

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

36,9

-9,4

-

-

Atlīdzība, euro

2 508 218

3 729 728

3 230 737

3 230 737

3 230 737

Vidējais amata vietu skaits gadā

83,5

91,5

93,5

93,5

93,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

918

993

1017

1017

1017

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

617 344

116 435

-500 909

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

13 765

13 765

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

59

59

Palielināti izdevumi jaunās politikas iniciatīvas "Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri" īstenošanai

-

13 706

13 706

Citas izmaiņas

617 344

102 670

-514 674

Samazināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta prot.Nr.40 59.§ 21. punktā noteiktajam, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas neatliekamāko jauno politikas iniciatīvu īstenošanu

1918

-

-1918

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

580 681

67 925

-512 756

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums” atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra prot.Nr.56 48.§ noteiktajam

-

52 795

52 795

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem nodrošinātu profesionālo sportistu, kuri nodarbojas ar Latvijas Republikas Nacionālās sporta padomes atbalstītajiem sporta veidiem, nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā

-

15 130

15 130

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta apakšprogrammai 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu atguves dienesta (struktūrvienību), kas specializējies šo līdzekļu izsekošanā un atgūšanā, attīstību un pilnveidošanu, kā arī noziedzības novēršanas un apkarošanas politikas izstrādi un īstenošanas koordinācijas kārtības pasākumu realizāciju

328 469

-

-328 469

Iekšējā līdzekļu pārdale budžeta programmai 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu mēneša darba algas izlīdzināšanu ar 2017.gada 1.janvāri, paaugstinot darbinieku motivāciju

252 212

-

-252 212