Apakšprogrammas mērķis:

veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
  • izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
  • veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
  1. atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
  2. sadarbībā ar IeM sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
  3. pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021.gada plāns

2022.gada prognoze

2023.gada prognoze

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

265,1

247,98

247,98

247,98

247,98

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (skaits)

9 621

10 000

10 000

10 000

10 000

Izmaksātās kompensācijas vidējais apmērs (euro)

205,50

182,40

182,40

182,40

182,40

Obligātās veselības pārbaudes (skaits)1

13 817

15 830

 -

-

-

Amatpersonas, dienesta kandidāti (skaits)1

1 002

1 200

 -

-

-

Obligāto veselības pārbaužu amatpersonām (skaits)1

-

-

14 500

14 500

14 500

Obligāto veselības pārbaužu dienesta kandidātiem (skaits)1

-

-

1 000

1 000

1 000

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (kopējais skaits)

390

345

345

345

345

Nodrošināts psiholoģiskais atbalsts amatpersonām

Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)

683

640

 

640

640

640

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

5 356

5 000

5 000

5 000

5 000

Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība

Fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroles (skaits)2

25

25

-

-

-

Fiziskās sagatavotības pārbaudes (skaits)2

-

-

25

25

25

Sporta sacensības (skaits)

25

23

23

23

23

Piezīmes.
1 Ar 2021. gadu mainīts rādītāja nosaukums, lai precīzāk izteiktu rādītāja būtību. Obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas amatpersonām, stājoties dienestā – proti dienesta kandidātiem un turpmāk dienestā pieņemtajām amatpersonām katru gadu. Rādītājs norāda pārskata gadā veikto vai plānoto obligāto veselības pārbaužu skaitu attiecīgi amatpersonām un dienesta kandidātiem.
2 Ar 2021. gadu mainīts rādītāja nosaukums. Fiziskās sagatavotības pārbaudes amatpersonām atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajam organizē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes. Centrs savas kompetences ietvaros izlases veidā pārbauda iestāžu organizēto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Rezultatīvais rādītājs norāda Centra veikto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroļu skaitu attiecīgajā periodā.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada     plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 199 420

5 289 004

5 657 665

5 657 745

5 657 745

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

89 584

368 661

80

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

1,7

7,0

-

-

Atlīdzība, euro

 3 479 110

3 486 987

3 696 488

3 696 488

3 696 488

Vidējais amata vietu skaits gadā

89,5

89,5

88,51

88,5

88,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 080

1 120

1 329

1 329

1 329

Piezīmes.
1 Ar MK 2017. gada 24. novembra rīkojumu Nr.701 apstiprinātais “Valsts pārvaldes reformu plāns 2020” paredz amata vietu samazinājumu. Lai izpildītu Valsts pārvaldes reformu plānā paredzēto, Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā likvidēta 1 amata vieta.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

77 711

446 372

368 661

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

247 924

247 924

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana

-

247 924

247 924

Vienreizēji pasākumi

80

-

-80

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

80

-

-80

Citas izmaiņas

77 631

198 448

120 817

Samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai (MK 06.11.2019. sēdes prot. Nr.52 23.§ 7.p.)

62 781

-

-62 781

Palielināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma "Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri" īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.p.)

-

1 340

1 340

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

14 850

-

-14 850

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

197 108

197 108

Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī

-

69 828

69 828

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī

-

33 920

33 920

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbināti IeM veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” 14.panta 20.daļā noteiktās mēnešalgas atbilstību VSAOI objekta apmēram - 860 euro mēnesī

-

93 360

93 360