Apakšprogrammas mērķis:

veicināt amatpersonu spējas īstenot valsts drošības un iekšlietu politikas pasākumus, nodrošinot amatpersonām normatīvajos aktos noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus un sociālās garantijas, kā arī amatpersonu fiziskās sagatavotības un darba vides uzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. organizēt un vadīt amatpersonu veselības aprūpi:
  • izmaksāt amatpersonām normatīvajos aktos noteiktās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas;
  • veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem;
  • sniegt psiholoģisko atbalstu amatpersonām;
  1. atbilstoši atlīdzības un sociālo jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem piešķirt, aprēķināt un izmaksāt amatpersonām kompensācijas un pabalstus;
  2. sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm organizēt darba aizsardzības pasākumus;
  3. pilnveidot amatpersonu vispārējo un speciālo fizisko sagatavotību.

Apakšprogrammas izpildītājs: Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Amatpersonām nodrošināti normatīvajos aktos noteiktie veselības aprūpes pakalpojumi un sociālās garantijas

Vidējie veselības aprūpes izdevumi uz vienu amatpersonu (euro)

279,20

247,98

288,26

288,26

288,26

Amatpersonas, kuras saņēmušas veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas (amatpersonu skaits)

8 948

10 000

9 700

9 700

9 700

Izmaksātās veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijas vidējais apmērs (euro)

216,70

182,40

193,34

193,34

193,34

Obligāto veselības pārbaužu amatpersonām (skaits)

13 475

14 500

14 000

14 000

14 000

Obligāto veselības pārbaužu dienesta kandidātiem (skaits)

1 255

1 000

1 000

1 000

1 000

Amatpersonām izmaksāti pabalsti (skaits)

349

345

345

345

345

Nodrošināts psiholoģiskais atbalsts amatpersonām

Amatpersonas, kuras saņēmušas psiholoģiskā atbalsta kursu (skaits)

444

640

640

640

640

Sniegtas psiholoģiskās konsultācijas (skaits)

4 354

5 000

4 750

4 750

4 750

Nodrošināta amatpersonu fiziskās sagatavotības uzraudzība

Fiziskās sagatavotības pārbaužu (skaits)1

25

25

25

25

25

Sporta sacensības (skaits)

12

23

21

21

21

Piezīmes.

1 Fiziskās sagatavotības pārbaudes amatpersonām atbilstoši Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajam organizē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes. Centrs savas kompetences ietvaros izlases veidā pārbauda iestāžu organizēto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam. Rezultatīvais rādītājs norāda Centra veikto fiziskās sagatavotības pārbaužu norises kontroļu skaitu attiecīgajā periodā.

 

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 298 205

5 657 665

5 706 753

5 706 753

5 706 753

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

359 460

49 088

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

6,8

0,9

-

-

Atlīdzība, euro

3 621 890

3 696 488

3 715 120

3 715 120

3 715 120

Vidējais amata vietu skaits gadā

89,5

88,5

89,51

89,5

89,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 182

1 329

1 341

1 341

1 341

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

23 788

30 849

30 724

30 724

30 724

Piezīmes.

1 1 profesionālā sportista amata vietas pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbība”, lai saskaņā ar noslēgto vienošanos starp Valsts robežsardzi un Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centru nodrošinātu profesionālā sportista nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

49 088

49 088

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

34 792

34 792

Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana (MK 24.09.2021. prot. Nr.63)

-

34 792

34 792

Vienreizēji pasākumi

-

80

80

Palielināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

-

80

80

Citas izmaiņas

-

14 216

14 216

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

14 216

14 216

Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība", lai nodrošinātu profesionālo sportistu nodarbinātību Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrā

-

14 216

14 216