Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

850 482

848 674

896 881

876 257

899 257

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1 808

48 207

-20 624

23 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-0,2

5,7

-2,3

2,6

Atlīdzība, euro

497 953

550 491

618 019

618 019

618 019

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

20

23

23

23

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 305

2 294

2 239

2 239

2 239

 

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, īstenojot valsts politiku izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā, veicināt jomu regulējošo normatīvo aktu prasību atbilstību ES valstu efektīvai praksei, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. realizēt valsts politiku azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanā;
 2. veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
 3. ierobežot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus izložu un azartspēļu nozarē;
 4. pilnveidot interaktīvo azartspēļu un izložu uzraudzību, nodrošinot spēļu programmu atbilstību normatīvo aktu prasībām un spēlētāju interešu aizsardzību;
 5. veikt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
 6. izstrādāt ar azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;
 7. nodrošināt azartspēļu, izložu tirgus un organizēto preču un pakalpojumu loteriju sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;
 8. reģistrēt azartspēļu iekārtas, izsniegt azartspēļu iekārtu identifikācijas numurus un nodrošināt maksas pakalpojumu pašu ieņēmumu uzskaiti;
 9. nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību un sniegt Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvu azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)

3 215

2 134

2 128

2 138

2 138

Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)

424

436

423

423

383

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

4107 141

3563 520

3628 020

3628 020

3448 020

Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)

396

700

500

500

500

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes un dalība izlozēs (skaits)

304

300

200

200

200

Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)

645

600

600

600

600

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

404 199

380 000

380 000

380 000

380 000

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

754 911

771 452

810 159

789 535

812 535

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

16 541

38 707

-20 624

23 000

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

2,2

5,0

-2,5

2,9

Atlīdzība, euro

497 953

550 491

618 019

618 019

618 019

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

20

231

23

23

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 305

2 294

2 239

2 239

2 239

Piezīmes.

3 amata vietas pārceltas no programmas 33.00.00 “Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana”.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

77 997

116 704

38 707

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

80 000

80 000

Iepirkumu uzraudzības biroja un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības spēju stiprināšana, ieskaitot pakalpojumu un procesu modernizēšanu un pilnveidošanu (izveidotas 3 amata vietas)

-

80 000

80 000

Citas izmaiņas

77 997

36 704

-41 293

Samazināti izdevumi 2019.gadā izveidotajam pašatteikušos spēlētāju reģistram

75 200

-

-75 200

Samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi un attiecīgi izdevumi, aktualizējot sniegto maksas pakalpojumu apjomu

2 242

-

-2 242

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados plānotās darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”

470

-

-470

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (MK 28.08.2018. prot. Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

85

-

-85

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

36 704

36 704

Palielināti izdevumi sabiedrības informētības veicināšanai par azartspēļu nozares ietekmi uz indivīdu un sabiedrību, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

19 280

19 280

Palielināti izdevumi elektronisko sakaru pakalpojumu komersantu uzraudzībai nelicencēto interaktīvo izložu un azartspēļu piekļuves ierobežošanā, izmantojot IKT rīku, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

17 424

17 424

 

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt saimnieciskās darbības uzraudzību un kontroli dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu jomā, kontrolēt izstrādājumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) 2011.gada 10.decembra Regulai Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos, 2013.gada 9.oktobra EK Regulai Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos, 2015.gada 1.maija EK Regulai Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas).

Galvenās aktivitātes:

 1. noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu provi, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu;
 2. zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;
 3. veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības, kā arī veikt ekspertīzes savas kompetences ietvaros pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma;
 4. reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī personiskos zīmogus;
 5. veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
 6. novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

Apakšprogrammas izpildītāji: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VSIA “Latvijas proves birojs” pasākumu īstenošanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija

Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)

2 010

2 000

1 6001

1 650

1 670

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu

Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)

210

210

210

210

210

Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

523

520

520

520

520

Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)

739 600

700 000

700 000

700 000

700 000

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

Ekspertīžu veikšana tiesībsargājošām iestādēm

Testēti/ vērtēti dārgmetāli, dārgakmeņi un to izstrādājumi saskaņā ar tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu (skaits)

-

-

860

860

860

Piezīmes.

1 Reģistrēto saimnieciskās darbības vietu skaita būtiskā samazinājuma cēlonis ir saimnieciskās darbības apturēšana uzņēmumiem, kuri pārtraukuši saimnieciskas darbības veikšanu vai iesaistīti krāpnieciskos darījumos (VID veiktās pārbaudes), kā arī uzņēmumu izslēgšana no Komercreģistra.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022. gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi,euro

95 571

77 222

86 722

86 722

86 722

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-18 349

9 500

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-19,2

12,3

-

-

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020. gada plānu ar 2019. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

9 500

9 500

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

9 500

9 500

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

-

9 500

9 500

Palielināti izdevumi dotācijas pārskaitīšanai VSIA “Latvijas Proves birojs”, lai nodrošinātu dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu ekspertīžu veikšanu pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 20.08.2019. prot. Nr.35 26.§ 40.punkts)

-

9 500

9 500