Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

597 031

885 479

848 674

772 919

768 119

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

288 448

-36 805

-75 755

-4 800

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

48,3

-4,2

-8,9

-0,6

Atlīdzība, euro

382 883

525 604

550 491

551 771

551 771

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

20

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 773

2 190

2 294

2 299

2 299

 

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, īstenojot valsts politiku izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā, veicināt jomu regulējošo normatīvo aktu prasību atbilstību ES valstu efektīvai praksei, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. realizēt valsts politiku azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanā;
 2. veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
 3. ierobežot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus izložu un azartspēļu nozarē;
 4. pilnveidot interaktīvo azartspēļu un izložu uzraudzību, nodrošinot spēļu programmu atbilstību normatīvo aktu prasībām un spēlētāju interešu aizsardzību;
 5. veikt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
 6. izstrādāt ar azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;
 7. nodrošināt azartspēļu, izložu tirgus un organizēto preču un pakalpojumu loteriju sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;
 8. reģistrēt azartspēļu iekārtas, izsniegt azartspēļu iekārtu identifikācijas numurus un nodrošināt maksas pakalpojumu pašu ieņēmumu uzskaiti;
 9. nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību un sniegt VID un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvu azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)1

2 947

3 122

2 134

2 148

2 150

Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)

432

423

436

436

436

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

2 985 740

2 508 980

3 563 520

3 563 520

3 563 520

Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)

487

1 000

700

700

700

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi - pārbaudes un dalība izlozēs (skaits)

429

300

300

300

300

Izsniegtās preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)

634

800

600

600

600

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

399 323

370 000

380 000

380 000

380 000

1 Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas darbības procesu pārskatīšanas rezultātā ar 2019. gadu tiks īstenoti uz risku analīzi balstīti (mērķēti) kontroles pasākumi, tādejādi palielinot viena pasākuma īstenošanai nepieciešamo ieguldījumu un samazinot plānoto kontroles un uzraudzības pasākumu skaitu.

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

515 809

786 257

771 452

695 697

690 897

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

270 448

-14 805

-75 755

- 4 800

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

52,4

-1,9

-9,8

-0,7

Atlīdzība, euro

382 883

525 604

550 491

551 771

551 771

Vidējais amata vietu skaits gadā

18

20

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 773

2 190

2 294

2 299

2 299

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

124 805

110 000

-14 805

t. sk.:

Citas izmaiņas

124 805

110 000

-14 805

Samazināti izdevumi informācijas sistēmu un IT rīku izveidei un IT infrastruktūras atjaunošanas pasākumiem atbilstoši 2019. gadam paredzētajam finansējumam

119 441

-

-119 441

Samazināti izdevumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumi, aktualizējot sniegto maksas pakalpojumu apjomu

3 363

-

-3 363

Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktā starpnozaru PP “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana” paredzēto finansējuma apmēru 2019. gadam

1 750

-

-1 750

Finansējuma pārdale uz Iekšlietu ministriju, lai veiktu samaksu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” par sertifikācijas pakalpojumiem (Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunkts)

251

-

-251

    t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

110 000

110 000

Palielināti izdevumi pašatteikušos spēlētāju reģistra izveidei un uzturēšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 05.02.2019. prot. Nr.5 33.§ 12.punkts)

-

80 000

80 000

Palielināti izdevumi psihologa amata vietas izveidei  un uzturēšanai, finansējumu pārdalot no budžeta apakšprogrammas 31.01.00 “Budžeta izpilde” un nepalielinot kopējo amatu vietu skaitu

-

30 000

30 000

 

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, dārgmetālu izstrādājumu jomā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regulu Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2011. gada 10. decembra, EK Regulu Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2013. gada 9. oktobra, EK Regulu Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas) no 2015. gada 1. maija.

Galvenās aktivitātes:

 1. noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu proves, zīmogot, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu un izsniegt kvalitātes apliecības;
 2. zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;
 3. veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības;
 4. reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personiskos zīmogus;
 5. veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
 6. novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts un VSIA “Latvijas proves birojs” pasākumu īstenošanai.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija

Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)

2 063

2 000

2 000

2 000

2 000

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu

Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)

210

210

210

210

210

Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

568

520

520

520

520

Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021. gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

81 222

99 222

77 222

77 222

77 222

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

18 000

-22 000

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

22,2

-22,2

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019. gada plānu ar 2018. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

22 000

-

-22 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

22 000

-

-22 000

Samazināti izdevumi VSIA “Latvijas proves birojs” īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros

22 000

-

-22 000