Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

585 779

605 176

885 479

742 288

741 818

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

19 397

280 303

-143 191

-470

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

3,3

46,3

-16,2

-0,1

Atlīdzība, euro

388 355

379 052

525 604

525 604

525 134

Finansiālā bilance, euro

90 000

-

-

-

-

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā, euro

90 000

-

-

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

19

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 703

1 663

2 190

2 190

2 188

 

39.02.00 Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, īstenojot valsts politiku izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā, veicināt jomu regulējošo normatīvo aktu prasību atbilstību ES valstu efektīvai praksei, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Galvenās aktivitātes:

 1. realizēt valsts politiku azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanā;
 2. veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
 3. veikt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
 4. izstrādāt ar azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;
 5. nodrošināt azartspēļu, izložu tirgus un organizēto preču un pakalpojumu loteriju sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;
 6. reģistrēt azartspēļu iekārtas, izsniegt azartspēļu iekārtu identifikācijas numurus un nodrošināt maksas pakalpojumu pašu ieņēmumu uzskaiti;
 7. nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību un sniegt Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)1

2 573

2 960

3 122

3 134

3 148

Izsniegtas (pārreģistrētas) licences (skaits)

427

427

423

423

423

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

2 589 449

2 485 480

2 508 980

2 508 980

2 508 980

Izsniegti azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)

-

1 000

1 000

1 000

1 000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes un dalība izlozēs (skaits)

397

400

300

300

300

Izsniegtas preču un pakalpojumu loteriju atļaujas (skaits)2

878

800

800

800

800

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

398 871

362 418

370 000

370 000

370 000

Iepriekšējais nosaukums līdz 2017.gadam “Kontroles un uzraudzības pasākumi azartspēlēs, izlozēs un preču un pakalpojumu loterijās (skaits)”

2 Iepriekšējais nosaukumus līdz 2017.gadam “Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi un atļaujas”

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

533 557

523 954

786 257

665 066

664 596

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-9 603

262 303

-121 191

-470

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-1,8

50,1

-15,4

-0,1

Atlīdzība, euro

388 355

379 052

525 604

525 604

525 134

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

19

20

20

20

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 703

1 663

2 190

2 190

2 188

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

262 303

262 303

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

24 580

24 580

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošana (izveidota 1 amata vieta, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā)

-

24 580

24 580

Citas izmaiņas

-

237 723

237 723

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai

-

2 026

2 026

t.sk.. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

235 697

235 697

Palielināti izdevumi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanai, pārdalot līdzekļus no apakšprogrammas 31.02.00 “Valsts parāda vadība” (MK 28.08.2017 prot. Nr.41 1.§ 5.punkts)

-

235 697

235 697

 

39.03.00 Dārgmetālu izstrādājumu proves uzraudzība un pārbaude

Apakšprogrammas mērķis:

 • nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, dārgmetālu izstrādājumu jomā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) Regulu Nr.494/2011 par kadmija izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2011.gada 10.decembra, EK Regulu Nr.836/2012 par svina izmantošanas ierobežošanu juvelierizstrādājumos no 2013.gada 9.oktobra, EK Regulu Nr.301/2014 par hroma savienojumu izmantošanu ādas izstrādājumos (kaklarotu ādas daļas, rokassprādzes, pulksteņu siksnas) no 2015.gada 1.maija.

Galvenās aktivitātes:

 1. noteikt dārgmetālu, dārgakmeņu un to izstrādājumu proves, zīmogot, analizēt sastāvu, veikt ekspertīzes, kontrolanalīzes, novērtēšanu un izsniegt kvalitātes apliecības;
 2. zīmogot ar Latvijas proves iestādes zīmogu un proves zīmogu, veikt proves iestāžu zīmogu un proves zīmogu ekspertīzi;
 3. veikt ekspertīzi un novērtēšanu dārgakmeņiem un citu juvelierizstrādājumos izmantojamiem vērtīgajiem akmeņiem, izsniegt kvalitātes apliecības;
 4. reģistrēt vietas, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, un personiskos zīmogus;
 5. veikt pārbaudes vietās, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem, kā arī sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem;
 6. novērtēt dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāvu attiecībā uz atbilstību preču drošuma prasībām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Finanšu ministrijas centrālais aparāts nodrošinās finansējuma pārskaitīšanu VSIA “Latvijas proves birojs” pasākumu īstenošanai

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu reģistrācija

Informācijas ievadīšana informatīvajā sistēmā un aktīvu ierakstu uzturēšana (ierakstu skaits)

2 078

2 000

2 000

2 000

2 000

Saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes par marķēšanas, obligātās provēšanas, uzglabāšanas un preču drošuma prasību ievērošanu

Veiktas saimnieciskās darbības ar dārgmetāliem, dārgakmeņiem un to izstrādājumiem vietu pārbaudes visā valsts teritorijā (skaits)

150

210

210

210

210

Veiktas laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

411

520

520

520

520

Dārgmetālu un dārgakmeņu izstrādājumu kausējuma sastāva atbilstības novērtēšana preču drošuma prasībām

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: caurskatīti izstrādājumi (skaits)

690 700

700 000

700 000

700 000

700 000

Testēšanas pārskati par veiktajiem mērījumiem: laboratoriskas ekspertīzes (skaits)

2 453

2 500

2 500

2 500

2 500

Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana ar speciāla dizaina gada atšķirības zīmēm

Zīmogoti izstrādājumi (skaits)

-

-

30 000

-

-

Konvencijas par dārgmetālu izstrādājumu pārbaudi un zīmogošanu Pastāvīgās komitejas (SC) un Proves iestāžu asociācijas (IAOA) sēžu norises nodrošināšana 2018. gada septembrī

SC un IAOA sēžu norise (dienas)

-

-

2

-

-

Dalībvalstis (skaits)

-

-

21

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020. gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

52 222

81 222

99 222

77 222

77 222

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

29 000

18 000

-22 000

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

55,5

22,2

-22,2

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018. gada plānu ar 2017. gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

18 000

18 000

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

18 000

18 000

Palielināti izdevumi Latvijas proves biroja īstenojamo pasākumu nodrošināšanai Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros

-

18 000

18 000