Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt valsts uzraudzību un kontroli, īstenojot valsts politiku izložu, azartspēļu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas jomā, veicināt jomu regulējošo normatīvo aktu prasību atbilstību ES valstu efektīvai praksei, kā arī uzraudzīt un kontrolēt šo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

Galvenās aktivitātes:

  1. realizēt valsts politiku azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanā;
  2. veikt azartspēļu un izložu organizētāju licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
  3. veikt preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšanu, uzraudzību un kontroli;
  4. izstrādāt ar azartspēļu, izložu un preču un pakalpojumu loteriju organizēšanu saistītu normatīvo aktu projektus;
  5. nodrošināt azartspēļu, izložu tirgus un organizēto preču un pakalpojumu loteriju sistemātisku uzskaiti un statistisku analīzi;
  6. reģistrēt azartspēļu iekārtas, izsniegt azartspēļu iekārtu identifikācijas numurus un nodrošināt maksas pakalpojumu pašu ieņēmumu uzskaiti;
  7. nodrošināt starpinstitucionālo sadarbību un sniegt VID un pašvaldību institūcijām azartspēļu un izložu nodokļa administrēšanai nepieciešamās ziņas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Azartspēļu un izložu licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes, kazino inkasācijas, nelegālo interaktīvo azartspēļu mājaslapu bloķēšana (skaits)

-

-

2 960

2 960

2 960

Izsniegtās (pārreģistrētās) licences (skaits)

-

-

427

428

428

Ieņēmumi no izložu un azartspēļu nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

-

-

2 485 480

2 508 710

2 508 710

Izsniegtie azartspēļu iekārtu identifikācijas numuri (skaits)

-

-

1 000

1 000

1 000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas licencēšana, uzraudzība un kontrole

Kontroles un uzraudzības pasākumi – pārbaudes un dalība izlozēs (skaits)

-

-

400

400

400

Izsniegtie preču un pakalpojumu loteriju apstiprinājumi un atļaujas (skaits)

-

-

800

800

800

Ieņēmumi no preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodevas valsts pamatbudžetā (euro)

357 585

295 000

362 418

362 418

362 418

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

494 541

495 448

523 954

523 954

523 954

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

907

28 506

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

5,8

-

-

Atlīdzība, euro

372 551

373 276

379 052

350 051

384 492

Vidējais amata vietu skaits gadā

19

21

19

19

19

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 634

1 481

1 663

1 535

1 686

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

25 300

53 806

28 506

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas vai prioritāri pasākumi

-

178

178

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri

-

178

178

Vienreizēji pasākumi

25 000

-

-25 000

Samazināti izdevumi darbinieku motivācijas pasākumu īstenošanai

25 000

-

-25 000

Citas izmaiņas

300

53 628

53 328

Palielināti izdevumi IT sistēmu izveidei un uzturēšanai (azartspēļu automātu saslēgšana vienotā tīklā, VAIS jaunas versijas izstrāde, azartspēļu mājas lapu satura analīzes rīka izveide u.c.), kā arī konkurētspējīga atalgojuma un motivējošas atlīdzības sistēmas nodrošināšanai

-

42 418

42 418

Palielināti izdevumi vienotas izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas jaunas versijas izstrādei

-

11 210

11 210

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

300

-

-300

Samazināti izdevumi, pārdalot līdzekļus uz apakšprogrammu 41.03.00 “Iemaksas starptautiskajās organizācijās”

300

-

-300