Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 minēto prasību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta:
    1. veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi;
    2. koordinēti veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumi;
    3. apkopoti un analizēti dati, kas saistīti ar bērnu un pusaudžu fizisko attīstību un sagatavotību;
    4. nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām, minētajam mērķim 2018.gadā plānots reorganizēt Valsts sporta medicīnas centru, izveidojot Antidopinga biroju (konceptuālais ziņojums  “Par situāciju antidopinga jomā Latvijā un nepieciešamajām izmaiņām” izskatīts Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdē (prot. Nr.48, 40.§).

 

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sporta medicīnas centrs un jaunizveidotais Antidopinga birojs (pēc normatīvo aktu izstrādes un apstiprināšanas Ministru kabinetā).

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Pacienti, kuriem nodrošināti sporta medicīnas, iedzīvo­tāju fiziskās veselī­bas un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, (skaits)

17 510

17 750

18 000

18 250

18 250

Tai skaitā - sportisti un bērni ar paaugstinātu fizisko slodzi, kuriem veikta padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude normatīvo aktu noteiktajā kārtībā (valsts apmaksātie pakalpojumi), (skaits)

15 410

14 200

14 200

14 200

14 200

Nodrošināti sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, (manipulāciju skaits)

142 076

150 000

150 000

150 000

150 000

no tiem - valsts apmaksātie pakalpojumi

125 281

132 000

132 000

132 000

132 000

no tiem - maksas pakalpojumi

15 342

18 000

18 000

18 000

18 000

Antidopinga pasākumu nodrošināšana*

Dopinga analīzes (skaits), tai skaitā:

484

170

-

-

-

valsts apmaksātās dopinga analīzes

149

150

-

-

-

maksas dopinga analīzes

335

20

-

-

-

Semināri par antidopinga jautāju­miem, (skaits)

45

20

-

-

-

Antidopinga jautājumu semināru dalībnieki, (skaits)

850

1 000

-

-

-

Nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām **

Dopinga analīzes (skaits)

-

-

1 000

1 000

1 000

Izglītojošie pasākumi (skaits)

-

-

30

30

30

*Rādītāji tiek prognozēti līdz 2017.gadam.

**Uzsāk plānot ar 2018.gadu. Rādītāji attiecas uz jaunveidojamo Antidopinga biroju.

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

1 030 780

1 038 228

1 643 691

1 643 691

1 643 691

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

7 448

605 463

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,7

58,3

-

-

Atlīdzība, euro

807 548

782 938

1 033 129

1 033 129

1 033 129

Vidējais amata vietu skaits gadā

74

74

74

74

74

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

903,8

878,1

1 144,3

1 144,3

1 144,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

5 030

3 213

17 029

17 029

17 029

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

605 463

605 463

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

600 000

600 000

Neatkarīga un efektīva Antidopinga biroja izveide atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44, 1.§ 15.punktam un 12.septembra sēdes protokola Nr.45, 53.§ 9.punktam

 

600 000

600 000

Citas izmaiņas

 

5 463

5 463

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 9.punktam

-

2 368

2 368

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 8.punktam

-

3 095

3 095