Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 minēto prasību izpildi.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta:
    1. veselības aprūpe un medicīniskā uzraudzība sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi;
    2. koordinēti veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumi;
    3. apkopoti un analizēti dati, kas saistīti ar bērnu un pusaudžu fizisko attīstību un sagatavotību;
    4. nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts sporta medicīnas centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana

Pacienti, kuriem nodrošināti sporta medicīnas, iedzīvo­tāju fiziskās veselī­bas un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi (skaits)

19 873

16 600

17 750

18 000

18 250

Tai skaitā - sportisti un bērni ar paaugstinātu fizisko slodzi, kuriem veikta padziļinātā profilaktiskā medicīniskā pārbaude normatīvo aktu noteiktajā kārtībā (valsts apmaksātie pakalpojumi) (skaits)

-

14 200

14 200

14 200

14 200

Nodrošināti sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi (manipulāciju skaits)

149 772

124 200

150 000

150 000

150 000

no tiem - valsts apmaksātie pakalpojumi

-

106 200

132 000

132 000

132 000

no tiem - maksas pakalpojumi

-

18 000

18 000

18 000

18 000

Antidopinga pasākumu nodrošināšana

Dopinga analīzes (skaits), tai skaitā:

-

170

170

170

170

1) valsts apmaksātās dopinga analīzes

-

150

150

150

150

2) maksas dopinga analīzes

-

20

20

20

20

Semināri par antidopinga jautāju­miem (skaits)

58

20

20

20

20

Antidopinga jautājumu semināru dalībnieki (skaits)

2 134

1 000

1 000

1 000

1 000

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

953 985

1 010 094

1 038 228

1 038 228

1 038 228

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

56 109

28 134

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5,9

2,8

-

-

Atlīdzība, euro

732 096

754 804

782 938

782 938

782 938

Vidējais amata vietu skaits gadā

74

74

74

74

74

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

819,6

846,4

878,1

878,1

878,1

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

4 274

3 213

3 213

3 213

3 213

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

28 134

28 134

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

8 129

8 129

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

475

475

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

7 654

7 654

Citas izmaiņas

-

20 005

20 005

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

20 005

20 005

Pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 ”Ārstniecība”, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.781 un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta protokola Nr.38, 47.§ 9.punktam

-

20 005

20 005