Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināta droša un kvalitatīva asins komponentu sagatavošana un izplatīšana ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumi.

Galvenās aktivitātes:

  1. sagatavotas kvalitatīvas asinis un asins komponenti ārstniecības iestādēm;
  2. sniegta konsultatīvā palīdzība ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
  3. nodrošināta donoru kustības popularizēšana un iedzīvotāju izglītošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada prognoze 2022.gada prognoze

Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm

Asins ar antikoagulantu sagatavošana, (litri)

26 677

26 949

26 949

26 949

26 949

Asins komponenti (litri), tai skaitā:

31 376

31 518

31 518

31 518

31 518

eritrocītu masa

15 597

15 760

15 760

15 760

15 760

svaigi saldēta plazma

13 518

13 658

13 658

13 658

13 658

trombocītu masa

2 262

2 100

2 100

2 100

2 100

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 224 779

9 244 791

8479 352

8 242 206

8 242 206

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1020 012

-765 439

-237 146

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

12,4

-8,3

-2,8

-

Atlīdzība, euro

2859 297

2937 447

3174 593

2937 447

2937 447

Vidējais amata vietu skaits gadā

179,2

179

179

179

179

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1327,1

1365,2

1475,64

1365,2

1365,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

5 593

4 914

4 914

4 914

4 914

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1582241

816 802

-765 439

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

237 146

237 146

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.137 un Nr.92 2.lasījumam

-

237 146

237 146

Vienreizēji pasākumi

1574 156

-

- 1 574 156

Samazināti izdevumi vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jūtības rādītāju uzlabošanas nodrošināšanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokolam Nr.5, Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.3.apakšpunktam

579 656

-

-579 656

Samazināti izdevumi kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošanas nepārtrauktības valstī nodrošināšanai un potenciālā asins komponentu trūkuma risku novēršanai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 2019.gada 5.februāra sēdes protokolam Nr.5, Ministru kabineta 2019.gada 18.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.2.apakšpunktam un 7.punktam

994 500

-

-994 500

Citas izmaiņas

8 085

579 656

571 571

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jutības rādītāju uzlabošanu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.9.apakšpunktam

-

579 656

579 656

Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

85

-

-85

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

8 000

-

-8 000

Samazināti izdevumi, lai Veselības ministrija nodrošinātu centralizētu resora finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšanu padotības iestādēs, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”

8 000

-

-8 000