Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināta asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un konsultatīvā palīdzība.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek:
    1. sagatavotas kvalitatīvas asinis un asins komponenti ārstniecības iestādēm;
    2. sniegta konsultatīvā palīdzība ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
    3. nodrošināta donoru kustības popularizēšana un iedzīvotāju izglītošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm

Asins ar antikoagulantu sagatavošana, (litri)

25 405

27 000

26 949

26 949

26 949

Asins komponenti (litri), tai skaitā:

30 112

31 546

31 518

31 518

31 518

eritrocītu masa

14 818

15 790

15 760

15 760

15 760

svaigi saldēta plazma

12 842

13 684

13 658

13 658

13 658

trombocītu masa

2 452

2 072

2 100

2 100

2 100

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

7 642 943

7 200 177

9 244 791

7 670 550

7 670 550

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-442 766

2 044 614

-1 574 241

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-5,8

28,4

-17,0

-

Atlīdzība, euro

2 630 953

2 606 959

2 937 447

2 937 447

2 937 447

Vidējais amata vietu skaits gadā30

180

180

179

179

179

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1 216,8

1 204,6

1 365,2

1 365,2

1 365,2

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

2 593

4 943

4 914

4 914

4 914

30 2019.-2021.gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par vienu amata vietu atbilstoši Veselības ministrijas 2017.gada 5.decembra rīkojumam Nr.13-04/408

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

14 402

2 059 016

2 044 614

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

-

1 574 156

1 574 156

Vīrusu molekulārās izmeklēšanas analītiskās jūtības rādītāju uzlabošanas nodrošināšanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši  Ministru  kabineta 2019.gada 5.februāra sēdes protokolam Nr.5, Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.3.3.apakšpunktam

-

579 656

579 656

Kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošanas nepārtrauktības valstī nodrošināšanai un potenciālā asins komponentu trūkuma risku novēršanai, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši  Ministru  kabineta 2019.gada 2019.gada 5.februāra sēdes protokolam Nr.5, Ministru kabineta 2019.gada 18.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.9.2.apakšpunktam un 7.punktam

-

994 500

994 500

Citas izmaiņas

14 402

484 860

470 458

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana” un pārceļot 1 personāla speciālista amata vietu uz Veselības ministriju

14 355

-

-14 355

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu ārstniecības personām no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.4.2.apakšpunktam

-

357 979

357 979

Darba samaksas palielināšanai ārstniecības personām atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.1.apakšpunktam

-

126 881

126 881

Samazināti izdevumi,  ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

47

-

-47