Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināta asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un konsultatīvā palīdzība.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek:
    1. sagatavotas kvalitatīvas asinis un asins komponenti ārstniecības iestādēm;
    2. sniegta konsultatīvā palīdzība ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
    3. nodrošināta donoru kustības popularizēšana un iedzīvotāju izglītošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināta asins ar antikoagulantu sagatavošana

Asins ar antikoagulantu sagatavošana, (litri)

26 956

-

-

-

-

Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm

Asins ar antikoagulantu sagatavošan,a (litri)

-

27 000

27 000

27 000

27 000

Asins komponenti (litri), tai skaitā:

-

31 546

31 546

31 546

31 546

eritrocītu masa

-

15 790

15 790

15 790

15 790

svaigi saldēta plazma

-

13 684

13 684

13 684

13 684

trombocītu masa

-

2 072

2 072

2 072

2 072

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 221 991

7 247 298

7 200 177

7 200 177

7 200 177

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

25 307

-47 121

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,4

-0,7

-

-

Atlīdzība, euro

2 615 087

2 654 080

2 606 959

2 606 959

2 606 959

Vidējais amata vietu skaits gadā

180

180

180

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 202,3

1 221,8

1 204,6

1 204,6

1 204,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

18 085

15 000

4 943

4 943

4 943

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

57 454

10 333

-47 121

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

10 333

10 333

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 8.punktam

-

10 333

10 333

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

57 454

-

-57 454

Samazināti izdevumi veselības aprūpes reformas un funkciju pārskatīšanas ietvaros, pārceļot līdzekļus uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu padotības iestāžu budžeta  uzraudzību un veiktu padziļinātu finanšu kontroli un efektīvu budžeta izlietojuma pārraudzību, kā arī ārstniecības procesa kvalitātes kritēriju pārraudzību

57 454

-

-57 454