Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināta asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģiskās saderības pārbaudes un konsultatīvā palīdzība.

Galvenās aktivitātes:

  • Apakšprogrammas ietvaros tiek:
    1. sagatavotas kvalitatīvas asinis un asins komponenti ārstniecības iestādēm;
    2. sniegta konsultatīvā palīdzība ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
    3. nodrošināta donoru kustības popularizēšana un iedzīvotāju izglītošana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināta asins ar antikoagulantu sagatavošana*

Asins ar antikoagulantu sagatavošana (litri)

26 192

27 548

-

-

-

Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm*

Asins ar antikoagulantu sagatavošana (litri)

-

-

27 000

27 000

27 000

Asins komponenti (litri), tai skaitā:**

-

-

31 546

31 546

31 546

eritrocītu masa

-

-

15 790

15 790

15 790

svaigi saldēta plazma

-

-

13 684

13 684

13 684

trombocītu masa

-

-

2 072

2 072

2 072

* Mainīts darbības rezultāta nosaukums, nemainot būtību.

** Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

7 157 148

7 170 482

7 247 298

7 247 298

7 247 298

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

13 333

76 816

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

0,2

1,1

-

-

Atlīdzība, euro

2 476 911

2 577 264

2 654 080

2 654 080

2 654 080

Vidējais amata vietu skaits gadā

180

180

180

180

180

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 131,1

1 191,1

1 221,8

1 221,8

1 221,8

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

33 715

4 449

15 000

15 000

15 000

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

76 816

76 816

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

18 156

18 156

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

18 156

18 156

Citas izmaiņas

-

58 660

58 660

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

58 660

58 660

Pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 ”Ārstniecība”, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.781 un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta protokola Nr.38, 47.§ 9.punktam

-

58 660

58 660