Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

  1. sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentes ārstniecības iestādēm;
  2. sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
  3. nodrošināt donoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm

Asins ar antikoagulantu sagatavošana, (litri)

27 607

26 949

24 165

24 165

24 165

Asins komponenti (litri), tai skaitā:

32 290

31 518

31 518

31 518

31 518

eritrocītu masa1

16 142

15 760

-

-

-

svaigi saldēta plazma1

13 990

13 658

-

-

-

trombocītu masa1

2 159

2 100

-

-

-

Piezīmes.
1Rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

9 214 591

8 479 352

9 399 799

9 405 033

9 405 033

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-735 239

920 447

5 234

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

-8,0

10,9

0,1

-

Atlīdzība, euro

2 963 781

3 174 593

3 979 246

3 979 246

3 979 246

Vidējais amata vietu skaits gadā1

180,4

179

193

193

193

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1 367,8

1 475,64

1 717,1

1 717,1

1 717,1

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

2 746

4 914

2 472

2 472

2 472

 Piezīmes.
1 2021.-2023. gadam ik gadu palielināts amata vietu skaits par 14, tai skaitā:

  •  atbilstoši Veselības ministrijas 2.10.2019. rīkojumam Nr.200 ar 1.11.2019. pārceltas 8 amata vietas no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, lai Valsts asinsdonoru centrs varētu pārņemt SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” Asins sagatavošanas nodaļas funkcijas, veicot finansējuma pārdali no precēm un pakalpojumiem (EKK 2000) uz atlīdzību (EKK 1000) apakšprogrammas 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” ietvaros;      
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam Nr.159 ar 1.10.2020. pārceltas 6 amata vietas no Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta (apakšprogrammas 39.04.00 “Neatliekamā medicīniskā palīdzība”), nepārdalot finansējumu, lai Valsts asinsdonoru centrs varētu turpināt darbu pie vienota Asins dienesta izveides valstī, pārņemot Liepājas reģionālās slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļas funkcijas, veicot finansējuma pārdali no precēm un pakalpojumiem (EKK 2000) uz atlīdzību (EKK 1000) apakšprogrammas 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” ietvaros.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

266 783

1 187 230

920 447

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

904 175

904 175

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

904 175

 

904 175

 

Vienreizēji pasākumi

5 234

-

-5 234

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

5 234

-

-5 234

Citas izmaiņas

261 549

283 055

21 506

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.137 un Nr.92 likumprojektam “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam

237 146

 

-

 

-237 146

 

Palielināti izdevumi nomas maksu pieauguma segšanai atbilstoši MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 12.6.5.apakšpunktam

-

283 055

283 055

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

13 743

-

-13 743

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

10 660

-

-10 660

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 06.02.00 “Medicīnas vēstures muzejs”, lai nodrošinātu kritiski zemās atlīdzības pieaugumu Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem

5 766

-

-5 766

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā

4 894

-

-4 894