Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.

Galvenās aktivitātes:

1) sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentes ārstniecības iestādēm;

2) sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;

3) nodrošināt donoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts asinsdonoru centrs.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm

Asins ar antikoagulantu sagatavošana (litri)

26 214

24 165

23 639

23 639

23 639

Asins komponenti (litri), tai skaitā:

30 928

31 518

29 001

29 001

29 001

eritrocītu masa1

15 327

-

-

-

-

svaigi saldēta plazma1

13 283

-

-

-

-

trombocītu masa1

2 318

-

-

-

-

Piezīmes.

1Rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada  plāns

Kopējie izdevumi, euro

8 226 130

9 399 799

10 793 832

9 755 635

9 755 635

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 173 669

1 394 033

-1 038 197

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

14,3

14,8

-9,6

-

Atlīdzība, euro

3 353 330

3 979 246

4 138 568

4 138 568

4 095 717

Vidējais amata vietu skaits gadā1

188,5

193

193

193

193

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro

1 482,1

1 717,1

1 786,5

1 786,5

1 768

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

746

2 472

989

989

989

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums Samazinājums Palielinājums Izmaiņas
Izdevumi - kopā - 1 394 033 1 394 033
t. sk.:
Prioritāri pasākumi - 1 150 814 1 150 814
Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” ietvaros veiktu donoru autobusa iegādi un nodrošinātu Asins kabinetu integrāciju vienotā ProSang informācijas sistēmā, asins komponentu izsekojamības sistēmas darbību un temperatūras monitoringa sistēmas asins komponentu uzglabāšanai darbību īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 1 038 197 1 038 197
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts) - 112 617 112 617
Citas izmaiņas - 243 219 243 219
Izdevumu palielinājums, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam) - 5 234 5 234
Palielināti izdevumi valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšanai (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 18.7.7. apakšpunkts) - 6 701 6 701
Palielināti izdevumi, lai Valsts asinsdonoru centram nodrošinātu Latvijas Republikas Senāta 2021.gada 22.marta sprieduma administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021) izpildei nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam (MK 26.10.2021. sēdes prot. Nr.72 45.§ 8.punkts) atbilstoši priekšlikumam Nr.195 un  Nr.167 2.lasījumam   231 284 231 284