Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšana un sniegšana iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicī­niskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošana, organizēšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošināta medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšana;
  2. atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes - cilvēkresursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnvei­došana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide (tai skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medi­cīniskā aprīkojuma sistēmas izveide), infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Izpildītie NMP izsaukumi NMP dienestā (skaits)

403911

434 000

414 000

414 000

414 000

Ne vēlāk kā 12 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars republikas nozīmes pilsētās (%)1

 

-

85,0

75,0

75,0

75,0

Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. priotitātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars pilsētās (%)2

89,6

-

-

-

-

Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas priotitātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars novadu nozīmes pilsētās (%)1

-

85,0

80,0

80,0

80,0

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)2

84,3

-

-

-

-

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)1

-

80,0

80,0

80,0

80,0

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)3

9,4

9,7

10

10

10

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos republikas nozīmes pilsētās (minūtes)4

-

-

10

10

10

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās (minūtes) 4

-

-

11

11

11

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes) 3

17,4

19

19

19

19

Ar NMP brigādes nosūtījumu ārstniecības iestādē nogādāto īpatsvars (%)

49,4

50,0

50,0

50,0

50,0

Sekundāro NMP izsaukumu īpatsvars NMP dienestā (%)5

29,1

29,0

37,0

37,0

37,0

NMP brigādes NMP dienestā (skaits uz gada beigām)

190

191

194

194

194

Piezīmes.

1 Uzsāka plānot ar 2019. gadu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122. punktā noteiktajam.

Rādītājs tika plānots līdz 2018.gadam, savukārt ar 2019.gadu tika precizēts rādītāja nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.punktā noteiktajam.

3 Ar 2019.gadu tika precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību.

4 Uzsāk plānot ar 2020.gadu, jo atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 118.punktā noteiktajam tiek ieviesti 2 (divi) jauni rādītāji.

5Ar 2020.gadu sekundārie izsaukumi tiek atlasītiatbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem Nr.555 ”Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

59 847 969

74 888 705

80121 623

79 817 027

79 817 027

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

15040 736

5232 918

-304 596

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

25,1

7,0

-0,4

-

Atlīdzība, euro

50385 599

64 218 069

69619 598

69727 414

69727 414

Vidējais amata vietu skaits gadā1

3 545

3 545

3 545

3 544

3 544

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1183,5

1508,6

1635,5

1638,5

1638,5

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

40 869

43 432

43 432

43 432

43 432

Piezīmes.

2021.-2022.gadam ik gadu samazināta viena amata vieta, to atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija sēdes protokola Nr.32 50.paragrāfa 2.1.apakšpunktam pārdalot uz Veselības ministriju (programmu 97.00.00 &ldquo"font-size:9.0pt">.

 

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

513 617

5746 535

5232 918

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

5654 018

5654 018

Palielināti izdevumi, lai starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” ietvaros nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības ārstniecības personu un pārējo darbinieku plānoto darba samaksas pieaugumu, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

5356 759

5356 759

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu prioritārā pasākuma “Medicīniskā aprīkojuma nodrošināšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.138 un Nr.93 2.lasījumam

-

297 259

297 259

Citas izmaiņas

513 617

92 517

-421 100

Palielināti izdevumi, kas tiek segti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem, jo ar 2019.gada 1.septembri stājas spēkā grozījumi Neatliekamā medicīniskā palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādī (Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.370 (prot. Nr.34 31.§)

-

30

30

Samazināti izdevumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uzturēšanas izdevumiem valsts materiālajāmrezervēm saistībā ar 2019.gadā saņemto transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas valsts materiālo rezervju finanšu resursu atlikuma no Iekšlietu ministrijas apakšprogrammas 40.04.00 “Valsts materiālās rezerves”

53 994

-

-53 994

Palielināti izdevumi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, saņemot transferta pārskaitījumu no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 42.03.00 „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”, lai nodrošinātu finansējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai

-

92 487

92 487

Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

85

-

-85

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām(apakšprogrammām)

459538

-

-459 538

Samazināti izdevumi neonatologu brigādes aprīkojuma iegādei, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunktam

124 509

-

-124 509

Samazināti izdevumi datortehnikas nomaiņai NMP punktos un datu centra iekārtu nomaiņai un paplašināšanai, droša e-paraksta ieviešanai Elektroniskās Izsaukuma kartes parakstīšanai, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunktam

275 333

-

-275 333

Samazināti izdevumi medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanai, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunktam

59 696

-

-59 696