Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšana un sniegšana iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicī­niskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošana, organizēšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošināta medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšana;
  2. atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes - cilvēkresursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnvei­došana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide (tai skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medi­cīniskā aprīkojuma sistēmas izveide), infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Izpildītie NMP izsaukumi NMP dienestā (skaits)

440 589

434 000

434 000

434 000

434 000

Ne vēlāk kā 12 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars republikas nozīmes pilsētās (%)31

-

-

85,0

85,0

85,0

Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. priotitātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars pilsētās (%)32

90,8

90,0

-

-

-

Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas priotitātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars novadu pilsētās (%)31

-

-

85,0

85,0

85,0

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)32

83,6

80,0

-

-

-

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu visaugstākās un augstas prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)31

-

-

80,0

80,0

80,0

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)33

9,2

9,7

9,7

9,7

9,7

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)33

17,1

19,0

19,0

19,0

19,0

Ar NMP brigādes nosūtījumu ārstniecības iestādē nogādāto īpatsvars (%)

49,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Sekundāro NMP izsaukumu īpatsvars NMP dienestā (%)

31,3

29,0

29,0

29,0

29,0

NMP brigādes NMP dienestā (skaits uz gada beigām)

191

191,0

191,0

191,0

191,0

31 Uzsāk plānot ar 2019.gadu atbilstoši Ministru kabienta 28.augusta 2018.gada noteikumos Nr.555”Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.punktā noteiktajam

32 Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam, savukārt ar 2019.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums atbilstoši Ministru kabineta 28.augusta 2018.gada noteikumos Nr.555”Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.punktā noteiktajam

33 Ar 2019.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

51 322 339

52 782 395

74 888 705

74 375 088

74 321 487

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1 460 056

22 106 310

-513 617

-53 601

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2,8

41,9

-0,7

-0,1

Atlīdzība, euro

41 505 703

43 042 511

64 218 069

64 218 069

64 218 069

Vidējais amata vietu skaits gadā

3 550

3 545

3 545

3 545

3 545

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

973,8

1 010,8

1 508,6

1 508,6

1 508,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

20 070

43 432

43 432

43 432

43 432

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

80 633

22 186 943

22 106 310

t. sk.:

Citas izmaiņas

80 633

22 186 943

22 106 310

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.4.3.apakšpunktam

-

7 235 088

7 235 088

Darba samaksas palielināšanas nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā strādājošām ārstniecības personām  un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.4.apakšpunktam

-

7 960 166

7 960 166

Darba samaksas palielināšanas nodrošināšanai ārstniecības personām  un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītājiem, tai skaitā saistībā ar pagarinātā normālā darba laika atcelšanu 820 220 euro apmērā atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.2.apakšpunktam

-

1 173 276

1 173 276

Mēnešalgu izlīdzināšanai atbilstoši amatam noteiktajai kvalifikācijas kategorijai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta  ārstniecības personām un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes operatīvā medicīniskās transportlīdzekļa vadītājiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta  2019.gada 8.februāra sēdes protokola Nr.6 1.§ 25.punktam

-

681 210

681 210

Palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu Satversmes tiesas 2018.gada 15.maija sprieduma lietā Nr. 2017-15-01 “Par Ārstniecības likuma 53.1 panta septītās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 107.pantam” izpildi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra  sēdes protokola Nr.56 46.§ 2.punktam

-

4 101 097

4 101 097

Palielināti izdevumi, kas tiek segti no maksas pakalpojumiem, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumu Nr.712 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” anotācijai

-

47 716

47 716

Palielināti izdevumi, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests  nodrošinātu uzturēšanas izdevumus valsts materiālajām rezervēm, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas valsts materiālo rezervju finanšu resursu atlikuma no Iekšlietu ministrijas apakšprogrammas 40.04.00 “Valsts materiālās rezerves”

-

53 994

53 994

Palielināti izdevumi, ņemot vērā, ka Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai („Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” NMP komunikācijas un dispečerizācijas risinājuma uzturēšanai) 2019.gadam piešķirtais finansējums ir par 17 138 euro lielāks nekā 2018.gadam atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam

 

17 138

17 138

Samazināti izdevumi Valsts materiālo rezervju nomenklatūrā iekļauto medikamentu un medicīnas preču iegādei atbilstoši Valsts materiālo rezervju likuma prasībām, samazinoties transferta ieņēmumiem no Iekšlietu ministrijas apakšprogrammas 40.04.00 “Valsts materiālās rezerves”               

80 000

-

-80 000

Samazināti izdevumi,  ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši  Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

78

 

-

-78

Samazināti izdevumi, ņemot vērā, ka izdevumi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu  palielinājuma nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu” (VSAOI likme kopā tiek palielināta par 1% (0,5% darba devējam un 0,5% darba ņēmējam)) 2019.gadam ir par 555  euro mazāk nekā 2018.gadam

555

-

-555

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

917 258

917 258

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu neonatologu brigādes aprīkojuma iegādi atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

124 509

124 509

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu datortehnikas nomaiņu NMP punktos un datu centra iekārtu nomaiņu un paplašināšanu, drošu e-paraksta ieviešanu Elektroniskās Izsaukuma kartes parakstīšanai atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam, pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 288 710 euro apmērā un no apakšprogrammas 33.18.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” 237 183 euro apmērā

-

525 893

525 893

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanu atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 16.oktobra sēdes protokola Nr.48 35.§ 2. un 4.punktam,pārdalot finansējumu no apakšprogrammas 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”

-

266 856

266 856