Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšana un sniegšana iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicī­niskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošana, organizēšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošināta medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšana.

Atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes - cilvēkresursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnvei­došana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide (tai skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medi­cīniskā aprīkojuma sistēmas izveide), infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada prognoze

2020. gada prognoze

Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Izpildītie NMP izsaukumi NMP dienestā (skaits)

436 395

434 000

434 000

434 000

434 000

Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (1. – 4. steidzamības izsauku­mi pēc motīva) skaits pilsētās (%)*

89,4

-

-

-

-

Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. priotitātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars pilsētās (%)**

-

90,0

90,0

90,0

90,0

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 4. steidzamības izsau­kumi pēc motīva) skaits lauku teritorijās (%)*

82,5

-

-

-

-

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)**

-

80,0

80,0

80,0

80,0

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-4. steidzamī­bas izsaukumos pilsētās (minūtes) *

9,6

-

-

-

-

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-2. prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)**

-

9,7

9,7

9,7

9,7

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks 1.-4. steidzamības izsaukumos lauku teritorijās (minūtes)*

17,6

-

-

-

-

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks 1.-2. prioritātes izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)**

-

19,0

19,0

19,0

19,0

Ar NMP brigādes nosūtījumu ārstniecības iestādē nogādāto īpatsvars (%)

50,2

50,0

50,0

50,0

50,0

Sekundāro NMP izsaukumu īpatsvars NMP dienestā (%)

31,2

24,0

29,0

29,0

29,0

NMP brigādes NMP dienestā (skaits uz gada beigām)

191,0

190,0

191,0

191,0

191,0

* Nosaukums mainīts ar 2017.gadu.

** Rādītāju uzsāka plānot ar 2017.gadu, savukārt ar 2018.gadu tiek precizēts rādītāja nosaukums, nemainot tā būtību

 

Finansiālie rādītāji no 2016. līdz 2020.gadam

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

50 714 634

51 209 154

52 782 395

52 718 978

52 718 978

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

494 520

1 573 241

-63 417

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

1,0

3,1

-0,1

-

Atlīdzība, euro

41 187 026

41 502 303

43 042 511

43 041 956

43 041 956

Vidējais amata vietu skaits gadā*

3 553

3 553

3 545

3 545

3 545

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

965,7

972,4

1 010,8

1 010,8

1 010,8

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

12 655

43 257

43 432

43 432

43 432

*2018.-2020.gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par 8 amata vietām (no ilgstošajām vakancēm), pārdalot uz citām iestādēm, tai skaitā: 4 amata vietas pārceltas uz apakšprogrammu 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana”, Slimību profilakses un kontroles centram pārņemot mobilās zobārstniecības pakalpojumu sniegšanas organizatorisko funkciju atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 14.marta rīkojumam Nr.121, un 4 amata vietas pārceltas uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” Veselības ministrijai, lai nodrošinātu padotības iestāžu budžeta uzraudzību, padziļinātu finanšu kontroli un efektīvu budžeta izlietojuma pārraudzību (nepārdalot finansējumu).

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2018.gada plānu ar 2017.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 738 735

3 311 976

1 573 241

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

1 691 768

-

 -1 691 768

Samazināti izdevumi citu ilgtermiņa saistību projekta CIS/VM/002 "Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam" īstenošanai 2017.gadā, ņemot vērā, ka līgums atbilstoši MK 20.01.2015. rīkojumam Nr.22 nav noslēgts

1 691 768

-

 -1 691 768

Strukturālas izmaiņas

-

191 128

191 128

Palielināti izdevumi atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 8.septembra sēdes protokola Nr.44.,1.§ 27.punktam, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pārņemot ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbības nodrošināšanu no 2018.gada 1.janvāra, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu, finansējumu pārdalot no apakšprogrammas 33.14.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana”

-

191 128

191 128

Citas izmaiņas

46 967

3 120 848

3 073 881

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšanai no 380 euro līdz 430 euro sākot ar 2018.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 9.punktam

-

341 575

341 575

Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam par 0,5% punktiem obligātās veselības apdrošināšanas ieviešanai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta sēdes protokola Nr.40, 43.§ 8.punktam

-

161 127

161 127

Palielināti izdevumi saistībā ar 2017.gada 13.jūnijā izsludināto likumu “Grozījumi Ārstniecības likumā”, kas paredz sākot ar 2017.gada 1.jūliju pakāpeniski atteikties no Ārstniecības likuma 53.¹pantā paredzētā pagarinātā normālā darba laika ārstniecības personām un NMP brigāžu personālam, kas nav ārstniecības personas   (2017.gada 13.jūnijā izsludinātā likuma “Grozījumi Ārstniecības likumā” 2.pants, MK 20.06.17. sēdes prot. Nr.31 28.§ 2.2.apakšpunkts)

-

846 378

846 378

Atjaunoti izdevumi operatīvā medicīniskā transporta iegādei Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam saistībā ar paredzētā citu ilgtermiņa saistību projekta “Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” izslēgšanu no ilgtermiņa saistībām un to, ka Veselības ministrija minēto ilgtermiņa saistību projektu plānoja īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

-

1 691 768

1 691 768

Palielināti izdevumi Valsts materiālo rezervju nomenklatūrā iekļauto medikamentu un medicīnas preču iegādei atbilstoši Valsts materiālo rezervju likuma prasībām, saņemot transferta pārskaitījumu no Iekšlietu ministrijas apakšprogrammas 40.04.00 “Valsts materiālās rezerves”  

-

80 000

80 000

Samazināti izdevumi, ņemot vērā, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.-2013.gada plānoša­nas perioda projekta Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001 “Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” ietvaros izveidoto informācijas sistēmu un pārējo veikto kapitāl­ieguldījumu uzturēšanai piešķirtais finansējums 2018.gadam ir mazāks kā 2017.gadam (2017.-2019.gada prioritārais pasākums)

46 967

-

-46 967