Apakšprogrammas mērķis:

  • īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Galvenās aktivitātes:

Apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšana un sniegšana iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicī­niskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošana, organizēšana un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošināta medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšana.

Atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes - cilvēkresursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnvei­došana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide (tai skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medi­cīniskā aprīkojuma sistēmas izveide), infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Izpildītie NMP izsaukumi NMP dienestā (skaits)

440 970

434 000

434 000

434 000

434 000

Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (1. – 4. steidzamības izsauku­mi pēc motīva) skaits pilsētās (%)*

88,9

90,0

-

-

-

Ne vēlāk kā 15 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. steidzamības izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars pilsētās (%)**

-

-

90,0

90,0

90,0

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. – 4. steidzamības izsau­kumi pēc motīva) skaits lauku teritorijās (%)*

82,5

80,0

-

-

-

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (1. - 2. steidzamības izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)**

-

-

80,0

80,0

80,0

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-4. steidzamī­bas izsaukumos pilsētās (minūtes)*

9,7

9,7

-

-

-

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks 1.-2. steidzamī­bas izsaukumos pilsētās (minūtes)**

-

-

9,7

9,7

9,7

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks 1.-4. steidzamības izsaukumos lauku teritorijās (minūtes)*

17,7

19,0

-

-

-

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks 1.-2. steidzamības izsaukumos lauku teritorijās, (minūtes)**

-

-

19,0

19,0

19,0

Ar NMP brigādes nosūtījumu ārstniecības iestādē nogādāto īpatsvars (%)

49,6

50,0

50,0

50,0

50,0

Sekundāro NMP izsaukumu īpatsvars NMP dienestā (%)

30,7

24,0

24,0

24,0

24,0

NMP brigādes NMP dienestā (skaits uz gada beigām)

190

190

190

190

190

* Nosaukums tiek mainīts ar 2017.gadu.

** Uzsāk plānot ar 2017.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

46 757 583

48 773 264

51 209 154

51 162 187

51 179 325

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

2 015 681

2 435 890

-46 967

17 138

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4,3

5,0

-0,1

-

Atlīdzība, euro

36 434 176

40 075 967

41 502 303

41 502 303

41 502 303

Vidējais amata vietu skaits gadā

3 378

3 553

3 553

3 553

3 553

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

898,2

938,9

972,4

972,4

972,4

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

23 160

43 257

43 257

43 257

43 257

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

1 702 859

4 138 749

2 435 890

t. sk.:

Jaunās politikas iniciatīvas un citi prioritāri pasākumi

-

805 717

805 717

Minimālās mēneša darba algas paaugstināšana līdz 380 euro ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

33 733

33 733

Zemāko mēneša darba algu izlīdzināšana ar 2017.gada 1.janvāri atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 18.augusta protokola Nr.41, 5.§ 22.punktam

-

624 764

624 764

Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšana atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta  protokola Nr.40, 59.§ 2.punktam (ERAF projekta “Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” rezultāta uzturēšanai)

-

147 220

147 220

Ilgtermiņa saistības

1 702 859

1 691 768

-11 091

Citu ilgtermiņa saistību projekta CIS/VM/002 „Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” īstenošana, lai nodrošinātu NMPD operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegādi

1 702 859

1 691 768

-11 091

Citas izmaiņas

-

1 641 264

1 641 264

Izdevumu atjaunošana, kas bija samazināti 2016.gadā, nodroši­not  Veselības ministrijai noteikto 3% izdevumu samazinā­jumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 25.augusta sēdes protokola  Nr.41, 44.§ 2.punktam

-

435 806

435 806

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2007.-2013.gada plānoša­nas perioda projekta Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001 “Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” ietvaros izveidoto informācijas sistēmu un pārējo veikto kapitāl­ieguldījumu uzturēšana, tai skaitā ēkas uzturēšanai 29 680 euro un izveidoto informācijas sistēmu uzturēšanai 396 848 euro

-

426 528

426 528

Izdevumu atjaunošana, ņemot vērā, ka finansējums kapitālām iegādēm citu ilgtermiņa saistību projekta CIS/VM/002 „Operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu iegāde Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam” īstenošanai 2017.gadā ir par 11 091 euro mazāks kā 2016. gadā, savukārt starpība paredzēta preču un pakalpojumu iegādei NMP dienestam saistībā ar Rīgas reģionālā centra autovadītāju pakalpojumu pārņemšanu

-

11 091

11 091

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

767 839

767 839

 Pārdale no apakšprogrammas 33.01.00 ”Ārstniecība”, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.781 un Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta protokola Nr.38, 47.§ 9.punktam

-

767 839

767 839