Apakšprogrammas mērķis:

īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu un sniegšanu iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicī­niskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošanu, organizēšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošinātt medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšanu;
  2. atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes – cilvēkresursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnvei­došana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide (tai skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medi­cīniskā aprīkojuma sistēmas izveide), infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Izpildītie NMP izsaukumi NMP dienestā (skaits)

364 914

414 000

390 000

390 000

390 000

Ne vēlāk kā 12 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars republikas nozīmes pilsētās (%)

81,3

75,0

75,0

     75,0

75,0

 

Ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars novadu nozīmes pilsētās (%)

83,9

 

 

80,0

 

 

80,0

 

 

80,0

 

 

80,0

 

 

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)

85,3

 

 

80,0

 

 

80,0

 

 

80,0

 

 

80,0

 

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos pilsētās (minūtes)1

9,3

 

10

 

-

-

-

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos republikas nozīmes pilsētās (minūtes)2

-

 

10

 

10

 

 

10

 

 

10

 

 

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās (minūtes) 2

-

 

11

 

11

 

11

 

11

 

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās (minūtes)

16,7

 

19

 

18,5

 

18,5

 

18,5

Ar NMP brigādes nosūtījumu ārstniecības iestādē nogādāto īpatsvars (%)

50,1

50,0

50,0

50,0

50,0

Sekundāro NMP izsaukumu īpatsvars NMP dienestā (%)3

35,7

 

37,0

 

33,0

 

32,0

 

31,0

 

NMP  brigādes NMP dienestā (skaits uz gada beigām)

194

 

194

 

195

 

196

 

197

 

Piezīmes.
1 Rādītājs tika plānots līdz 2020. gadam, jo atbilstoši MK 28.08.2018. noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 118.punktā noteiktajam to vietā tika ieviesti 2 jauni rādītāji - “Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos republikas nozīmes pilsētās” un “Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās”.
2 Uzsāk plānot ar 2020. gadu, jo atbilstoši MK 28.08.2018. noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 118.punktā noteiktajam tiek ieviesti 2 jauni rādītāji.
3 Ar 2020. gadu sekundārie izsaukumi tiek atlasīti atbilstoši Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.555 ”Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”. Pamatojoties uz nepieciešamību pariet uz paplašināto SSK-10 klasifikatora izmantošanu NMP etapā, lai nodrošinātu informācijas nodošanu no izsaukuma elektroniskas kartes uz informācijas sistēmu “E-veselība”, ar 2021. gadu tiek mainīti sekundāro izsaukumu atlases kritēriji.

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

75 957 097

80 121 623

95 645 174

95 153 912

95 153 912

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

4 164 526

15 523 551

-491 262

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

5,5

19,4

-0,5

-

Atlīdzība, euro

64 118 741

69 619 598

85 072 769

85 072 769

85 072 769

Vidējais amata vietu skaits gadā1

3 546,3

3 545

3 516

3 516

3 516

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 506

1 635,5

2 015,3

2 015,3

2 015,3

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

29 083

43 432

43 257

43 257

43 257

Piezīmes.
1 2021.-2023. gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits par 29, tai skaitā:

  •  atbilstoši Veselības ministrijas 2.10.2019. rīkojumam Nr.200 ar 1.11.2019. pārceltas 8 amata vietas uz Valsts asinsdonoru centru (apakšprogrammu 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana”), nepārdalot finansējumu, lai Valsts asinsdonoru centrs pārņemtu SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāra “Gaiļezers” Asins sagatavošanas nodaļas funkcijas;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam Nr.159 ar 1.10.2020. pārceltas 6 amata vietas uz Valsts asinsdonoru centru (apakšprogrammu 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana”), nepārdalot finansējumu, lai Valsts asinsdonoru centrs turpinātu darbu pie vienota Asins dienesta izveides valstī, t.i. pārņemot Liepājas reģionālās slimnīcas Asins sagatavošanas nodaļas funkcijas;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam Nr.159 ar 1.08.2020. pārcelta viena amata vieta uz Nacionālo veselības dienestu (apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”), nepārdalot finansējumu, lai nodrošinātu LatEESSI projekta ietvaros izveidoto informācijas sistēmu “Starptautiskās sadarbības informācijas sistēma” un “Nacionālās aplikācijas aizstājēju jeb Reference Implementation of National Implementation” uzturēšanu;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 13.08.2020. rīkojumam Nr.159 ar 1.09.2020. pārcelta viena amata vieta uz Nacionālo veselības dienestu (apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”), nepārdalot finansējumu, lai stiprinātu veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas un pieejamības funkcijas;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam Nr.100 ar 1.03.2020. pārcelta viena amata vieta uz Veselības ministriju (programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”), nepārdalot finansējumu, lai valsts pārvaldes reformu ietvaros nodrošinātu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju platformu uzturēšanu, šo funkciju īstenojot Veselības ministrijai un amata vietu nododot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 12.05.2020. rīkojumam Nr.100 ar 1.03.2020. pārcelta viena amata vieta, pārdalot finansējumu (18 458 euro) uz Veselības ministriju (programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”), lai pilnveidotu katastrofu medicīnas pasākumu koordinēšanu un plānošanu resora, nozares un nacionālā līmenī;
  •  atbilstoši MK 9.07.2020. sēdes prot. Nr.32 50.§ 2.3.apakšpunktam ar 1.01.2021. tiks pārcelta viena amata vieta uz Veselības ministriju (programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”), nepārdalot finansējumu, lai atbilstoši “Narkotiku lietošanas un izplatības ierobežošanas plānā 2019.-2020. gadam” paredzētajam nodrošinātu vienas amata vietas uzturēšanu;
  • atbilstoši MK 20.10.2020. sēdes prot. Nr.62 30.§ 4.punktam, Veselības ministrijas 10.11.2020. rīkojumam Nr.192 ar 1.11.2020. pārceltas desmit amata vietas uz Slimību profilakses un kontroles centru (apakšprogrammu 46.03.00 “Slimību profilakses nodrošināšana”), nepārdalot finansējumu, lai nodrošinātu efektīvu un noturīgu epidemioloģiskā dienesta attīstīšanu;

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests finansējuma ekonomiju, kas radusies no amata vietu pārdalēm,  novirzīs esošo darbinieku atlīdzībai, t.i. piemaksām par papildu darbu, speciālajām piemaksām (piemaksām par risku un stāžu), nakts darbu, piemaksām par svētku dienām, kā arī virsstundu apmaksai, lai tiktu nodrošināta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta funkcija “organizēt un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

924 510

16 448 061

15 523 551

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

15 674 046

15 674 046

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts)

-

15 674 046

 

15 674 046

 

Vienreizēji pasākumi

305 455

499 458

194 003

Samazināti izdevumi 2020.-2022. gada prioritārā pasākuma “Medicīniskā aprīkojuma nodrošināšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm” īstenošanai atbilstoši priekšlikumam Nr.138 un Nr.93 likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” 2.lasījumam

297 259

-

-297 259

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4.pielikumam)

8 196

-

-8 196

Palielināti izdevumi NMPD Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ikdienā un ārkartējās situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos (MK 2.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2.punkts)

-

499 458

499 458

Citas izmaiņas

619 055

 274 557

-344 498

Palielināti izdevumi 2020.-2022. gada starpnozaru prioritārā pasākuma “Minimālās algas palielināšana līdz 500 euro ar 2021. gada 1. janvāri” īstenošanai (MK 17.09.2019. sēdes prot. Nr.42 34.§ 2.punkts)

-

 

138 751

 

138 751

 

Samazināti izdevumi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku īstenošanai no plānotā transferta pārskaitījuma no Izglītības un zinātnes ministrijas apakšprogrammas 42.03.00 „Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki”

92 487

-

-92 487

Samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40.punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 3.pielikumam)

305 339

-

-305 339

Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

221 229

135 806

- 85 423

Samazināti izdevumi datortehnikas nomaiņai NMP punktos un datu centra iekārtu nomaiņai un paplašināšanai, droša e-paraksta ieviešanai Elektroniskās Izsaukuma kartes parakstīšanai, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”(MK 16.10.2018. sēdes prot. Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunkts)

185 493

-

-185 493

Samazināti izdevumi medicīnisko ierīču ražotāju noteikto tehnisko apkopju veikšanai, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (MK 16.10.2018. sēdes prot. Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunkts)

3 914

-

-3 914

Palielināti izdevumi elpošanas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo ierīču iegādei, pārdalot finansējumu no apakšprogrammu 33.16.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”, (MK 16.10.2018. sēdes prot. Nr.48 35.§ 2.1.3.apakšpunkts)

-

135 806

135 806

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai Veselības ministrija nodrošinātu atlīdzības izmaksu amata vietai, kura ar 2020.gada 1.martu tika pārņemta no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, lai pilnveidotu katastrofu medicīnas pasākumu koordinēšanu un plānošanu resora, nozares un nacionālā līmenī

18 458

-

-18 458

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai Veselības ministrija nodrošinātu informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanas pilnveidi resorā

4 894

-

-4 894

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”, lai nodrošinātu centralizētās dokumentu vadības sistēmas “Namejs” uzturēšanu Veselības ministrijas padotības iestādēs

8 470

-

-8 470