Apakšprogrammas mērķis:

īstenot vienotu valsts politiku neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas jomā.

Galvenās aktivitātes:

  1. nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu un sniegšanu iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā, apmācības neatliekamās medicī­niskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanā un katastrofu medicīnā, katastrofu medicīnas sistēmas darbības plānošanu, organizēšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu ārkārtas medicīniskajās situācijās un katastrofās, kā arī gadījumos, ja nepieciešamais medicīniskās palīdzības apjoms pārsniedz ārstniecības iestādes resursu iespējas, nodrošināt medicīnisko ierīču un medikamentu valsts materiālo rezervju glabāšanu;
  2. atbilstoši sasniedzamajiem politikas mērķiem un situācijas izvērtējumam neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests noteicis šādas prioritātes – cilvēkresursu attīstība, kvalitātes vadības sistēmas ieviešana un pilnvei­došana, katastrofu medicīnas gatavības pilnveidošana un darbības nodrošināšana, materiāli tehniskā nodrošinājuma sistēmas izveide (tai skaitā vienotas vadības informācijas un sakaru sistēmas izveide, medicīniskā transporta nodrošinājuma sistēmas pilnveidošana un medi­cīniskā aprīkojuma sistēmas izveide), infrastruktūras attīstība, pētniecība un starptautiskā sadarbība.

Apakšprogrammas izpildītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada prognoze

2024. gada prognoze

Nodrošināt saslimušajiem un cietušajiem vienlīdzīgas iespējas savlaicīgi saņemt kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai un veselībai kritiskos stāvokļos ikdienā un ārkārtēju situāciju gadījumos

Izpildītie NMP izsaukumi NMP dienestā (skaits)

346 606

390 000

390 000

390 000

390 000

Ne vēlāk kā 12 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkal­poto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsauku­mi pēc motīva) īpatsvars valstspilsētās (%)1

83,4

75,0

     76,0

77,0

 

78,0

 

Ne vēlāk kā 15 minūšu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumi pēc motīva) īpatsvars novadu nozīmes pilsētās (%)

85,1

80,0

 

 

81,0

 

 

81,5

 

 

82,0

Ne vēlāk kā 25 minū­šu laikā no izsaukuma pieņemšanas brīža apkalpoto neatliekamo izsaukumu (visaugstākās un augstas prioritātes izsau­kumi pēc motīva) īpatsvars lauku teritorijās (%)

86,3

80,0

 

 

81,0

 

 

81,5

 

 

82,0

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos republikas nozīmes pilsētās (minūtes)2

9,2

 

10

 

 

-

-

-

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos valstspilsētās (minūtes)3

-

-

10

10

10

Vidējais NMP brigādes ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos novadu nozīmes pilsētās (minūtes)

9,3

 

11

 

11

 

11

 

11

Vidējais NMP brigā­des ierašanās laiks visaugstākās un augstas prioritātes izsaukumos lauku teritorijās (minūtes)

16,5

18,5

 

18,5

 

18,5

18,0

Ar NMP brigādes nosūtījumu ārstniecības iestādē nogādāto īpatsvars (%)

46,8

50,0

50,0

50,0

50,0

Sekundāro NMP izsaukumu īpatsvars NMP dienestā (%)

26,1

33,0

 

32,0

 

31,0

 

31,0

 

NMP brigādes NMP dienestā uz gada beigām (skaits)

195

195

 

196

 

197

 

198

Piezīmes.

1 Precizēts rādītāju nosaukums atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.1.apakšpunktā noteiktajam – “republikas pilsētās” aizstāts ar vārdu “valstspilsētās”, nemainot tā būtību.

2 Ar 2022. gadu tiek aizstāts ar jaunu rādītāju.

3 Rādītājs tiek plānots no 2022.gada, ņemot vērā, ka administratīvi teritoriālās reformas ietvaros ieviestas valstspilsētas. Atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” 122.1.apakšpunktā noteiktajam – “republikas pilsētās” aizstāts ar vārdu “valstspilsētās”.

Finansiālie rādītāji no 2020. līdz 2024. gadam

 

2020. gads (izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

79 310 208

95 645 174

99 242 911

98 202 496

98 202 496

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

16 334 966

3 597 737

-1 040 415

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

20,6

3,8

-1,1

-

Atlīdzība, euro

69 664 897

85 072 769

88 013 605

88 013 605

88 013 605

Vidējais amata vietu skaits gadā1

3 531,4

3 516

3 514

3 515

3 515

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 643,5

2 015,3

2 086,2

2 085,6

2 085,6

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro

17 912

43 257

43 257

43 257

43 257

Piezīmes.

1 2022.2024. gadam ik gadu samazināts amata vietu skaits, tai skaitā:

  •  atbilstoši Veselības ministrijas 09.02.2021. rīkojumam Nr.13-04/88 ar 01.03.2021. uz noteiktu laiku (līdz 31.12.2022.) pārcelta viena amata vieta uz Veselības ministriju (programmu 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”), nepārdalot finansējumu, lai nodrošinātu atbalstu darbiniekiem palielināta informācijas apjoma un uzdevumu plūsmas organizēšanā un plānošanā paaugstinātas intensitātes apstākļos;
  •  atbilstoši Veselības ministrijas 02.08.2021. rīkojumam Nr.323 ar 01.08.2021. pārcelta viena amata vieta uz Nacionālo veselības dienestu (apakšprogrammu 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”) ar mērķi stiprināt Nacionālā veselības dienesta kapacitāti aktuālās epidemioloģiskās situācijas laikā nodrošinot jaunu iestādei līdz šim neraksturīgu uzdevumu veikšanu.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests finansējuma ekonomiju, kas radusies no amata vietu pārdalēm,  novirzīs esošo darbinieku atlīdzībai, t.i. piemaksām par papildu darbu, speciālajām piemaksām (piemaksām par risku un stāžu), nakts darbu, piemaksām par svētku dienām, kā arī virsstundu apmaksai, lai tiktu nodrošināta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta funkcija “organizēt un nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību iedzīvotājiem pirmsslimnīcas etapā”.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2022. gada plānu ar 2021. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

499 458

4 097 195

3 597 737

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

3 992 147

3 992 147

Palielināti izdevumi, lai prioritārā pasākuma “Kapitālieguldījumi un investīcijas Veselības ministrijas padotības iestādēs un BKUS investīcijas” ietvaros nodrošinātu dekontaminācijas telpu izveidi katrā brigāžu atbalsta centrā, pacientiem droša un kvalitatīva neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma nodrošināšanu un pasākuma “NMP dienesta Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšana ikdienā un ārkartējās situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

1 040 415

1 040 415

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

2 923 357

2 923 357

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Valsts nozīmes pasākumu nodrošināšana svētvietā Aglonā” īstenošanu (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2. punkts)

-

28 375

28 375

Vienreizēji pasākumi

499 458

-

-499 458

Samazināti izdevumi NMPD Operatīvās vadības centra nepārtrauktas darbības nodrošināšanai ikdienā un ārkartējās situācijas gadījumos, tai skaitā COVID-19 apstākļos (MK 2.09.2020. sēdes prot. Nr.51 55.§ 2. punkts)

499 458

-

-499 458

Citas izmaiņas

-

105 048

105 048

Izdevumu palielinājums, ņemot vērā, ka 2021. gadā tika veikts vienreizējs izdevumu samazinājums saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 2. un 40. punktu (atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam)

-

8 196

8 196

Palielināti izdevumi, lai Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestam nodrošinātu Latvijas Republikas Senāta 2021.gada 22.marta sprieduma administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021) izpildei nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam (MK 26.10.2021. sēdes prot. Nr.72 45.§ 8.punkts) atbilstoši priekšlikumam Nr.196 un Nr.168 2.lasījumam

-

96 852

96 852