Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām un tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīvu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek:
    1. organizēta un veikta tiesu medicīniskās ekspertīze vardarbīgas nāves vai aizdomās par vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;
    2. sniegta specializēta tiesu medicīniskā palīdzība vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu;
    3. veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās ārstniecības personu kļūdu un aizdomās par tādām gadījumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana atbilstoši Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes vardarbībā cietušām un mirušām perso­nām (%)1

105,3

-

-

-

-

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes un izpētes vardarbībā cietušām un mirušām personām atbilstoši Krimi­nāl­li­kuma, Kriminālpro­cesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām (skaits)1

18 960

-

-

-

-

Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes dzīvām personām un mirušajiem (%)2

-

100,0

100,0

100,0

100,0

Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes dzīvām personām un mirušajiem (skaits)2

-

18 000

18 000

18 000

18 000

Piezīmes.

Rādītājs tika plānots līdz 2018.gadam un ar 2019.gadu tika aizstāts ar citu rādītāju, precizējot tā būtību.

Uzsāka plānot ar 2019.gadu.

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 985 508

3 167 323

3438 744

3 189 425

3 189 425

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

-

181 815

271 421

-249 319

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

-

6,1

8,6

-7,3

-

Atlīdzība, euro

2632 840

2939 656

3211 155

2961 836

2961 836

Vidējais amata vietu skaits gadā

169

169

169

169

169

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1295,2

1444

1577,90

1455

1455

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

6 099

11 168

11 168

11 168

11 168

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

78

271 499

271 421

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

250 247

250 247

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.139 un Nr.94 2.lasījumam

-

250 247

250 247

Citas izmaiņas

78

21 252

21 174

Samazināti izdevumi, ņemot vērā prognozējamo resursu ietaupījumu e-ID karšu turpmākā izsniegšanā, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta sēdes protokola Nr.40 21.§ 3.1.apakšpunktam

78

-

 

-78

Palielināti izdevumi, kas tiek segti no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem,jo 2019.gada 20.martā ir stājušies spēkā grozījumi Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra maksas pakalpojumu cenrādī (Ministru kabineta 2019.gada 19.marta noteikumi Nr.118 ((prot. Nr.14 23.§)

-

21 252

21 252