Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes fiziskām personām, kuru dzīvībai un veselībai nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai pēkšņā nāvē mirušām personām un tiesu medicīniskās ekspertīzes, ja ir aizdomas par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu, kā arī līķu bioloģiskā materiāla arhīvu uzturēšanu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek:
    1. organizēta un veikta tiesu medicīniskās ekspertīze vardarbīgas nāves vai aizdomās par vardarbību gadījumos, tai skaitā slimnīcā mirušām personām;
    2. sniegta specializēta tiesu medicīniskā palīdzība vardarbībā cietušām personām, analizējot un pārraugot ārstniecības procesu;
    3. veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes krimināllietās ārstniecības personu kļūdu un aizdomās par tādām gadījumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrs.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Nodrošināta tiesu medicīnisko ekspertīžu veikšana atbilstoši Krimināllikuma, Kriminālprocesa likuma un

Ārstniecības likuma prasībām

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes vardarbībā cietušām un mirušām perso­nām (%)34

100,7

100,0

-

-

-

Veiktas tiesu medicī­nis­kās ekspertīzes un izpētes vardarbībā cietušām un mirušām personām atbilstoši Krimi­nāl­li­kuma, Kriminālpro­cesa likuma un Ārstniecības likuma prasībām (skaits)34

18 136

18 000

-

-

-

Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes dzīvām personām un mirušajiem (%)35

-

-

100,0

100,0

100,0

Veiktas tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes dzīvām personām un mirušajiem (skaits)35

-

-

18 000

18 000

18 000

34Rādītājs tiek plānots līdz 2018.gadam un ar 2019.gadu tiek aizstāts ar citu rādītāju, precizējot tā būtību

35Uzsāk plānot ar 2019.gadu

 

Finansiālie rādītāji no 2017. līdz 2021.gadam

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Kopējie izdevumi, euro

2 384 587

2 439 027

3 167 323

3 167 245

3 167 245

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

-

54 440

728 296

-78

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

-

2,3

29,9

-0,002

-

Atlīdzība, euro

2 176 452

2 211 360

2 939 656

2 939 656

2 939 656

Vidējais amata vietu skaits gadā

169

169

169

169

169

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 069,2

1 084,9

1 444,0

1 444,0

1 444,0

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro)

8 054

11 168

11 168

11 168

11 168

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2019.gada plānu ar 2018.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 727

731 023

728 296

t. sk.:

Citas izmaiņas

2 727

731 023

728 296

Samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz programmu 97.00.00 „Nozaru vadība un politikas plānošana”, Veselības ministrijai pārņemot no Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra personālvadības jautājumu risināšanu  atbilstoši Veselības ministrijas 2017.gada 5.decembra rīkojumam Nr.13-04/408

2 727

-

-2 727

Atlīdzības pieauguma nodrošināšanai, pārdalot finansējumu ārstniecības personām no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 5.decembra sēdes protokola Nr.60, 30.§ 3.1.4.4.apakšpunktam

-

437 762

437 762

Darba samaksas palielināšanas ārstniecības personām  nodrošināšanaiatbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 6.1.3.apakšpunktam

-

293 261

293 261